Toạ đàm “Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học”

  29/11/2023 05:00 PM


  Chiều ngày 29/11/2023, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức Toạ đàm “Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học”.

  Toàn cảnh Toạ đàm

  Tham dự Toạ đàm có sự hiện diện của TS. Thân Ngọc Anh - Trưởng Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học; ThS. Phạm Hồng Hải - Phó Trưởng Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học; các giảng viên; nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực II; cùng toàn thể giảng viên Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  Ban Chủ trì Toạ đàm gồm có: TS. Thân Ngọc Anh, ThS. Phạm Hồng Hải.

  TS. Thân Ngọc Anh - Trưởng Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học phát biểu đề dẫn tại Toạ đàm

  Phát biểu đề dẫn tại Toạ đàm, TS. Thân Ngọc Anh khẳng định ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, có thể khẳng định, sự ra đời của Nghị quyết số 35-NQ/TW là rất cần thiết và cấp bách. Nghị quyết số 35-NQ/TW đã chỉ ra các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó khẳng định, chúng ta cần chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, công tác vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học có vai trò quan trọng, tác động lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đến quá trình xậy dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Nhằm vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” vào công tác giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, TS. Thân Ngọc Anh mong muốn các đại biểu tập trung vào giải quyết các vấn đề quan trọng sau đây: Thứ nhất, vận dụng vào giảng dạy vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Thứ hai, vận dụng vào giảng dạy vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, vận dụng vào giảng dạy vấn đề dân tộc và tôn giáo. Thứ tư, vận dụng vào giảng dạy vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh - quốc phòng. Thứ năm, vận dụng vào giảng dạy vấn đề xây dựng gia đình trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thứ sáu, vận dụng vào giảng dạy vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu tham gia trình bày các ý kiến kiến nghị. Nội dung góp ý tập trung vào các vấn đề: (i) Phản bác các quan điểm thù địch xuyên tạc sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; (ii) Phê phán các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; (iii) Phê phán một số quan điểm phủ nhận nội dung liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp tri thức ở Việt Nam hiện nay; (iv) Phê phán các quan điểm phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam; (v) Phê phán những quan điểm sai trái phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (vi) Vận dụng quan điểm về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; (viii) Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về gia đình và vận dụng trong nghiên cứu giảng dạy.

  TS. Thân Ngọc Anh - Trưởng Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học phát biểu kết luận tại Toạ đàm

  Phát biểu kết luận tại Toạ đàm, TS. Thân Ngọc Anh khẳng định Tọa đàm đã thông qua 8 tham luận và một số ý kiến trao đổi. Tọa đàm đã khẳng định giá trị của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cả về lý luận và thực tiễn. Đồng thời, Tọa đàm cũng khẳng định tính đúng đắn, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thế giới và vai trò, sứ mệnh quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam; làm rõ bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; so sánh nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với tư bản để khẳng định tính đúng đắn và giá trị của nền dân chủ mà Việt Nam đang xây dựng. Các tham luận của Tọa đàm cũng đã trình bày tính tất yếu của liên minh giai cấp hiện nay và các minh chứng khẳng định liên minh giai cấp là tất yếu, khách quan và đã đạt được những thành tựu to lớn trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Tọa đàm đã đi đến kết luận trong việc khẳng định sức sống của chủ nghĩa cộng sản khoa học là không thể phủ nhận.

  Một số hình ảnh tại Toạ đàm:

   

  Toạ đàm kết thúc vào chiều cùng ngày ./.

  Tin và ảnh: Kim Ngân

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1