Tọa đàm khoa học “Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018-2023) – Kết quả và kinh nghiệm”

  24/11/2023 09:00 AM


  hcma.vn - Sáng ngày 23/11/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018-2023) – Kết quả và kinh nghiệm”.

  Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các Học viện khu vực. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Tọa đàm.

  TD_DSC7088

  GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn tọa đàm

  Cùng chủ trì có các đồng chí: TS Đỗ Tất Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện. Dự Tọa đàm có các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Trong 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai Nghị quyết một cách bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt với những hình thức, phương thức, cách làm sáng tạo, đa dạng, phong phú; qua đó đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, trong đó có những dấu ấn rõ nét, nổi bật góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân đưa Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn đời sống.

  TD_DSC7081

  Toàn cảnh tọa đàm

  Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, GS,TS Lê Văn Lợi khẳng định ý nghĩa đặc biệt của việc triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Do vậy, tọa đàm khoa học “Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018-2023) – Kết quả và kinh nghiệm” là hoạt động cần thiết đối với toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới, GS,TS Lê Văn Lợi cho biết.

  TD_DSC7119

  Đại biểu tham luận tại Tọa đàm

  Trong 05 năm qua, thông qua công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đã đạt nhiều kết quả rất tích cực, rõ nét. Các chương trình, đề tài nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm hơn và có nhiều nét mới, vừa khẳng định thành tựu lý luận, thực tiễn, vừa phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên một số vấn đề cụ thể. Trong 05 năm qua, Học viện đã triển khai hơn 100 nhiệm vụ, điển hình là Chương trình KX.02/16-20; KX02/21-25; tổ chức 83 hội thảo, tọa đàm cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp cơ sở... Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn Học viện đã xây dựng hơn 40 báo cáo kiến nghị gửi Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ.

  Cạnh đó, thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng trong toàn bộ các hệ đào tạo, bồi dưỡng và các khâu, các hoạt động của quá trình đào tạo, bồi dưỡng, Học viện đã đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tích hợp, lồng ghép vào các giáo trình, giáo án, cũng như trong từng bài giảng và hoạt động giảng dạy, học tập, kể cả trong ôn tập, tiểu luận, thảo luận, thi hết môn, chương trình học tập chính trị đầu khóa và các buổi sinh hoạt, cập nhật tình hình thời sự, chính trị cho học viên. Tổ chức 08 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với gần 2000 học viên. 

  TD_DSC7174

  Đại biểu tham luận tại Tọa đàm

  Một trong những dấu ấn nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 35 của Học viện chính là việc chủ trì, phối hợp tổ chức thành công 3 Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ thành công ban đầu và hiệu ứng tích cực của cuộc thi viết chính luận được tổ chức trong phạm vi Học viện năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã chỉ đạo Học viện chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trải qua 3 lần tổ chức, Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã khẳng định được bản sắc, sức hấp dẫn và uy tín của mình. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn mà qua đó đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm, niềm tin, khát vọng và trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Cuộc thi có tác dụng “trấn áp”, gây “nản chí”, “chùn bước” đối với các thành phần cơ hội chính trị, phản động, chống đối trong và ngoài nước.

  Chia sẻ tại Tọa đàm về thực tiễn triển khai Nghị quyết 35 tại Học viện Chính trị khu vực I, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho biết, nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu bản chất trường Đảng, ngay khi Nghị quyết số 35 được ban hành, Học viện Chính trị khu vực I đã chủ động, tích cực thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tổ chức dạy và học; triển khai công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng viên trường Đảng. Đồng chí nêu rõ, Học viện Chính trị khu vực I xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới giảng dạy với các yêu cầu: xây dựng đề cương câu hỏi cốt lõi, kế hoạch bài giảng, câu hỏi thi, hình thức thi gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch..v.v

  TD_DSC7164

  Đại biểu tham luận tại Tọa đàm

  Với các ý kiến trực tiếp tại Tọa đàm, các nhà khoa học đã tập trung phân tích, đánh giá vai trò, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đánh giá, phân tích kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ nhiều góc độ, khía cạnh để nhận diện, đánh giá một cách khách quan, đầy đủ, chính xác, sâu sắc. Từ đó, chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo, kinh nghiệm tốt và đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

  Những phân tích, đánh giá, đề xuất từ Tọa đàm là cơ sở khoa học quan trọng để tư vấn, tham mưu cho Học viện trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

  TD_DSC7227

  Đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh chung

  Nguồn: hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1