Sinh hoạt chuyên đề: Kỹ năng giảng dạy các môn lý luận chính trị gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

  12/10/2020 11:18 AM


  Chiều ngày 10/10/2020, thực hiện các giải pháp tại cuộc họp đánh giá kết quả của Nghị quyết 35-NQ/TW về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi sinh hoạt nghe báo cáo chuyên đề“Kỹ năng giảng dạy các môn lý luận chính trị gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho toàn thể cán bộ, viên chức của Học viện”. Buổi sinh hoạt chuyên đề do GS, TS. Trần Văn Phòng - Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày. Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Giám đốc, cùng một số giảng viên của Học viện Chính trị khu vực II.

  Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, GS, TS. Trần Văn Phòng đã trình bày 02 nội dung chính: Thứ nhất, về tính cấp thiết của công tác đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch hiện nay; Thứ hai, về vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới.

   

  GS, TS. Trần Văn Phòng - Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

  báo cáo tại bui sinh hoạt chuyên đề

  Về tính cấp thiết của cuộc đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch hiện nay, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định: đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó đội ngũ giảng viên lý luận chính trị là lực lượng có vai trò nòng cốt, trực tiếp. GS, TS. Trần Văn Phòng nhấn mạnh: không gian mạng hiện nay trở thành môi trường đấu tranh mới gắn liền với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Song, việc lợi dụng không gian mạng đưa tin thất thiệt cũng đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến các giá trị sống của con người và xã hội. Đặc biệt, các luận điệu sai trái, thù địch được đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đến sự tồn vong của chế độ, của đất nước.

  Về vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới, GS, TS. Trần Văn Phòng nhấn mạnh: đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay. Theo đó:

  Thứ nhất, giảng viên lý luận chính trị là người trực tiếp và chủ yếu giảng dạy, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và phẩm chất chính trị cho người học.

  Thứ hai, giảng viên lý luận chính trị trực tiếp tham gia nghiên cứu bổ sung và phát triển lý luận chính trị, làm sáng rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên con đường xây dựng xã hội mới.

  Thứ ba, giảng viên lý luận chính trị là người có khả năng và thường xuyên tham gia tiếp cận, nhận diện sâu rộng, kịp thời các thông tin, luận điệu, từ đó chia sẻ, viết bài, bình luận phản biện và đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay.

  Theo GS,TS. Trần Văn Phòng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị muốn làm tốt vai trò trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì mỗi giảng viên cần không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần quan tâm và định hướng kịp thời để nâng cao nhận thức về đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Đồng thời, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quy chế của giảng viên lý luận chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch. Có chính sách quan tâm, động viên về vật chất và tinh thần, tạo phong trào đấu tranh rộng khắp, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, kết hợp giữa xây và chống cùng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Buổi sinh hoạt chuyên đề kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin: Hà Phương, Ảnh: Phi Hùng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:19
  • Hôm nay: 825
  • Tháng hiện tại: 1525
  • Tổng lượt truy cập: 1427