Lễ Chào cờ và báo cáo chuyên đề định kỳ tháng 10/2020

  06/10/2020 09:50 AM


  Sáng ngày 05/10/2020, Học viện Chính trị khu vực II đã trang trọng tổ chức Lễ Chào cờ và báo cáo chuyên đề định kỳ tháng 10/2020 cho toàn thể cán bộ, viên chức và học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện.

  Toàn cảnh Lễ Chào cờ

  Buổi báo cáo chuyên đề có 02 nội dung chính: Báo cáo nhanh “Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Báo cáo chuyên đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới”, do PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

  PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn cho biết: Đại hội được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển nhưng cũng phát sinh một số vấn đề mới, phức tạp cần phải giải quyết, nhất là đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng nhiều mặt về kinh tế - xã hội của nước ta và công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình quốc phòng, an ninh được tăng cường nhưng lại phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… diễn biến phức tạp. Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

  Báo cáo chuyên đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới”, PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn đã nhấn mạnh hai nội dung: (1) Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII; (2) Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

  Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn đã nhấn mạnh những nội dung cốt lõi, đó là: Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng; Thứ hai, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội; Thứ ba, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao; Thứ tư, xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị đã đạt được kết quả quan trọng, rõ nét, có nhiều đổi mới, triển khai thực hiện quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đã khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm tồn tại trong thời gian dài; Thứ năm, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên đạt được một số kết quả tích cực; Thứ sáu, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và đạt kết quả quan trọng, qua đó đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Thứ bảy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả được nâng lên; Thứ tám, công tác dân vận và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được chú trọng và tiếp tục đổi mới, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được củng cố, tăng cường; Thứ chín, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế công nhận; Thứ mười, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục tăng cường theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

  Về phương hướng của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn đưa ra quan điểm về tiếp tục kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

  Để thực hiện các phương hướng nêu trên, cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, như: 1) Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; 2) Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; 3) Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; 4) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; 5) Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; 6) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 7) Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; 8) Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; 9) Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 10) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với Nhà nước trong điều kiện mới.

  Về nội dung kết quả thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng và Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương nghiên cứu, trình Trung ương bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều quy định, hướng dẫn có liên quan nhằm khắc phục vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng. Việc thi hành các nội dung của Điều lệ Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả toàn diện, rõ rệt.

  Lễ Chào cờ và báo cáo chuyên đề kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Đức Anh, Hà Phương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 374
  • Tháng hiện tại: 27874
  • Tổng lượt truy cập: 1