Báo cáo thời sự định kì tháng 6/2019

  03/06/2019 06:10 PM


  Sáng ngày 03/6, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức buổi báo cáo thời sự định kì cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị khu vực II.

  Buổi báo cáo thời sự với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do PGS, TS. Huỳnh Văn Tới - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, báo cáo viên Trung ương, báo cáo.

  Tại buổi báo cáo, PGS, TS. Huỳnh Văn Tới đã trình bày khái quát về mục tiêu, quan điểm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Mục tiêu của Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  Nghị quyết đã nêu lên 06 quan điểm cơ bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị…

  Phân tích 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính tri, PGS, TS Huỳnh Văn Tới đã lí giải theo hướng tiếp cận: về nhận thức; về lí luận; về công tác tuyên tuyền; về công tác kiểm tra, giám sát; về quản lí; về xây dựng lực lượng; về tổ chức.

  Xuất phát từ những nhiệm vụ, giải pháp nêu ra trong Nghị quyết 35-NQ/TW, PGS, TS. Huỳnh Văn Tới đã đi sâu phân tích để khẳng định sự đúng đắn của Chủ nghĩa Mác và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lênin; phân tích vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Từ đó, cần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm cho Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

  Với tình hình trong nước và bối cảnh thế giới hiện nay, để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, PGS, TS. Huỳnh Văn Tới khẳng định là phải dùng hệ thống lí luận đúng và trúng, theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Trong đó, cần tiếp tục làm rõ cơ sở lí luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lí luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Đồng thời, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

  Trong bối cảnh thông tin trên internet, mạng xã hội ngày càng phong phú và tác động mạnh mẽ tới đời sống xã hội, để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chúng ta cần chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lí, xóa bỏ thông tin xấu, độc hại trên internet, mạng xã hội.

  Bên cạnh đó, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lí kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỉ cương, kỉ luật trong Ðảng...

  Buổi báo cáo thời sự kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Phi Hùng; ảnh: Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:45
  • Hôm nay: 198
  • Tháng hiện tại: 12797
  • Tổng lượt truy cập: 22505864