Báo cáo thời sự định kì tháng 4/2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  02/04/2019 10:33 PM


  Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 4/2019, sáng ngày 01/4, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi báo cáo thời sự định kì cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung.Buổi báo cáo thời sự do TS. Phạm Đình Đạt - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện, nguyên Trưởng Khoa triết học, Học viện Chính trị khu vực II báo cáo, với chủ đề“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Nội dung buổi báo cáo thời sự bao gồm 02 phần cơ bản: (1) Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng.

  Báo cáo vấn đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, TS. Phạm Đình Đạt đã phân tích những nội dung sau:

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân.Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.

  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân.Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”.Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

  Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.

  Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân.Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân.Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

  Báo cáo về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng đối với ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy dân chủ, TS. Phạm Đình Đạt đã nhấn mạnh một số chủ trương của Đảng hiện nay, đó là: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; Xây dựng và tổ chức có hiệu quả phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm cao, có bản lĩnh chính trị; Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, cụ thể hóa các hình thức dân chủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Hiến pháp năm 2013); Giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân; Quan tâm điều chỉnh, hài hòa lợi ích giữa các tầng lớp xã hội, các vùng miền, các lĩnh vực, gắn nghĩa vụ với quyền lợi, hài hòa giữa lợi ích cá nhân, tập thể, xã hội.

  Từ các chủ trương của Đảng nói trên, TS. Phạm Đình Đạt đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: Đối với tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cần quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về "lấy dân làm gốc"; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tự do sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; Đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của nhân dân; Đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ.

  Buổi báo cáo thời sự kết thúc sáng cùng ngày./.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 346
  • Tháng hiện tại: 21918
  • Tổng lượt truy cập: 22631521