Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  05/12/2018 10:57 AM


  Sáng ngày 04/12/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị trực tuyến được tổ chức với 6 điểm cầu tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

  GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì và báo cáo tại Hội nghị. 

  GS, TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trunh ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 02 đến ngày 06/10/2018, đúng thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII. Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và là năm khởi đầu cho công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Tại Hội nghị lần này, Trung ương xem xét các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Đặc biệt, trong nội dung nghị sự, Trung ương còn xem xét: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác.

  GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, các nghị quyết, quy định, kết luận này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.

  Tại Hội nghị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đi sâu phân tích về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đồng chí nhấn mạnh vị trí, vai trò của biển đối với sự trường tồn của đất nước ta: biển, đảo không chỉ là bộ phận cấu thành chủ quyền, quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là không gian sinh tồn và phát triển của các thế hệ người Việt Nam; các vùng biển nước ta có vị trí địa chính trị, địa quân sự, địa kinh tế quan trọng trong khu vực và trên thế giới; thế kỷ XXI được coi là kỷ nguyên của đại dương, việc “vươn ra biển” đã trở thành xu thế lớn, định hướng quan trọng của các quốc gia có biển và cả quốc gia không có biển. Nắm bắt xu thế chung đó của thế giới, khu vực và xuất phát từ yêu cầu của thực tế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2017 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhằm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.

  Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 36-NQ/TW nhấn mạnh đến sự phát triển bền vững kinh tế biển trong mối quan hệ tương quan với sự phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

  Trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí cho biết: Mục tiêu đến năm 2030, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; riêng kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65 - 70% GDP cả nước.

  Nghị quyết số 36-NQ/TW đã đề ra 05 chủ trương lớn; 03 khâu đột phá và 07 nhóm giải pháp nhằm đưa Việt Nam trở thànhquốc gia “đi lên từ biển, giàu từ biển, lớn lên từ biển, mạnh từ biển”.

  Nêu rõ các nhóm giải pháp đưa ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn vào năm 2045, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để phát triển bền vững kinh tế biển; phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển; tăng cường năng lực, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật trên biển; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển...

  Tiếp đó, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng quán triệt Kết luận số 37-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Cùng với việc khẳng định những kết quả tích cực đạt được trong năm 2018, đồng chí cho biết: Trong năm 2019, mục tiêu đề ra là tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6 - 6,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1 - 1,5%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 -  62%; trên 88% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

  Để đạt được những mục tiêu trên, các nhóm giải pháp chủ yếu được đề ra là: Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Đảng về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó là tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

  Tại Hội nghị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng quán triệt nội dung triển khai Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí khẳng định, việc ban hành Quy định nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nền nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Quy định được xây dựng trên cơ sở sơ kết Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016, bảo đảm sự đồng bộ với các nghị quyết, quy định của Đảng có liên quan.

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thành lập 5 tiểu ban: Văn kiện, Kinh tế - Xã hội, Điều lệ Đảng, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội. Đây là khởi đầu quá trình chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

  Kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức của hệ thống Học viện cần quán triệt những nội dung gắn liền với công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu vào công tác chuyên môn nhằm tổ chức, thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

  Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Kim Ninh; Ảnh: Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:9
  • Hôm nay: 34
  • Tháng hiện tại: 10910
  • Tổng lượt truy cập: 22434222