Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc

  15/06/2017 07:00 AM


  Sáng ngày 13/6/2017, đoàn công tác của Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc do GS. Trương Xuân Mỹ - Trưởng khoa Triết học làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II). Mục đích của chuyến thăm và làm việc nhằm phát triển quan hệ, hợp tác giữa Học viện II và Học viện Hành chính Thượng Hải trong công tác nghiên cứu và giảng dạy.

  Sáng ngày 13/6/2017, đoàn công tác của Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc do GS. Trương Xuân Mỹ - Trưởng khoa Triết học làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II). Mục đích của chuyến thăm và làm việc nhằm phát triển quan hệ, hợp tác giữa Học viện II và Học viện Hành chính Thượng Hải trong công tác nghiên cứu và giảng dạy.


  Tiếp và làm việc với Đoàn có: TS. Phan Công Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện II; đại diện lãnh đạo Khoa Triết học, Khoa Văn hóa và Phát triển, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Chính trị học và Phòng Hợp tác quốc tế.
  Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi, tập trung thảo luận các vấn đề: Quá trình phát triển văn hóa ở Việt Nam và Trung Quốc, quan điểm của C.Mác - Ph.Ănghen, tư tưởng Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông về văn hóa, mối quan hệ giữa đảng và nhà nước, giữa văn hóa và chính trị.
  Đối với một số vấn đề về quản lý văn hóa trong quá trình chuyển đổi xã hội TS. Phan Công Khanh phát biểu: Việt Nam và Trung Quốc hiện nay có nhiều điểm tương đồng về chính trị, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nền văn hóa gắn với các giá trị đặc sắc của dân tộc. Thực tế cho thấy, Trung Quốc là quốc gia phát triển, quá trình đô thị hóa của Trung Quốc diễn ra nhanh hơn. Điều này đặt ra những vấn đề về quản lý văn hóa: tác động của quá trình đô thị hóa; tác động của mặt trái của kinh tế thị trường; tác động của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; những vấn đề liên quan đến lối sống, sinh hoạt hàng ngày của con người…
  Đánh giá về vấn đề này, GS. Trương Xuân Mỹ (Học viện Hành chính Thượng Hải) cho biết: Trong công tác nghiên cứu và giảng dạy, Học viện Hành chính Thượng Hải tập trung giải quyết các nội dung: Làm thế nào để xây dựng nền văn hóa CNXH đặc sắc Trung? làm thế nào để điều tiết văn hóa với sự phát triển kinh tế; mối quan hệ giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây trong quá trình toàn cầu hóa, đổi mới hệ thống văn hóa?
  Về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển văn hóa, ThS. Lưu Hoàng Chương (Học viện II) cho biết: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển con người và phát triển bền vững của đất nước. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định chủ thể của văn hóa: xây dựng phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng; đặt ra yêu cầu hệ giá trị chuẩn mực xã hội, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa, ban hành văn bản hệ thống luật trong quản lý văn hóa.
  Đối với vấn đề này, GS. Trần Phương Lưu (Học viện Hành chính Thượng Hải) phân tích: Quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong xây dựng con người là bồi dưỡng tính Đảng, Chủ nghĩa Mác, Tư tưởng Mao Trạch Đông, vì vậy, thời lượng dành cho đào tạo, bồi dưỡng đạo đức, tính Đảng chiếm đến 20% tiết học.
  Về tư tưởng của Hồ Chí Minh đối với văn hóa, TS. Thân Ngọc Anh (Học  viện II) phát biểu: Hồ Chí Minh cho rằng, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, có mối quan hệ  biện chứng với kinh tế - chính trị. Tính chất của văn hóa thể hiện ở tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng. Văn hóa phải gắn chặt chẽ với giáo dục bởi vì văn hóa chính là đạo đức, lối sống mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng văn hóa, Người cho rằng, các tác phẩm, sản phẩm của văn hóa là vũ khí sắc bén trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, TS. Thân Ngọc Anh nhấn mạnh đến một số nội dung mới trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay: xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  Liên hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, GS. Trương Xuân Mỹ cho biết: Kế hoạch bồi dưỡng đạo đức ở Trung Quốc được bắt đầu từ năm 2016, nhằm giải quyết vấn đề đạo đức trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, thay đổi nhận thức và lối sống cho đảng viên theo hướng tích cực. Hiện nay, kế hoạch này đang được tích cực triển khai tại Trung Quốc.


  Về lĩnh vực văn hóa chính trị, ThS. Lê Thị Anh Đào (Học viện II) cho biết: Ở Việt Nam, văn hóa chính trị là một hệ giá trị vật chất, tinh thần thẩm thấu trong quá trình hoạt động chính trị của các chủ thể, biểu hiện rõ nét trong mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và trong hệ thống chính trị. Đảng rất quan tâm và có những định hướng cơ bản trong xây dựng văn hóa chính trị: xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng cho cán bộ đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, ở Việt Nam đang hoàn thiện việc xây dựng, kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó đề cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và người dân.


  Thông qua cuộc trao đổi này, Học viện II và Học viện Hành chính Thượng Hải đã có sự chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó tăng cường mối quan hệ giữa hai bên./.
  Tin: Khắc Hiếu; Ảnh: Bích Cần, Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:37
  • Hôm nay: 276
  • Tháng hiện tại: 21848
  • Tổng lượt truy cập: 22631451