Báo cáo thời sự định kỳ tháng 01 năm 2022 với nội dung chuyên đề: “Xây dựng văn hóa Trường Đảng”

  11/01/2022 01:09 PM


  Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 01/2022, chiều ngày 10/01/2022, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi nghe báo cáo thời sự định kỳ cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Học viện (theo hình thức trực tiếp và trực tuyến).

  Toàn cảnh buổi báo cáo thời sự

  Buổi báo cáo thời sự với chủ đề “Xây dựng văn hóa Trường Đảng” do PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày. Nội dung gồm 03 phần: (1) Một số vấn đề lý luận về văn hóa Trường Đảng; (2) Thực trạng văn hóa Trường Đảng; (3) Một số vấn đề đặt ra đối với xây dựng văn hóa Trường Đảng.

  Mở đầu buổi báo cáo thời sự, PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Học để làm việc/Làm người/Làm cán bộ/Học để phụng sự Đoàn thể/Phụng sự giai cấp và nhân dân/Phụng sự Tổ quốc và nhân loại”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam ... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó, nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất…”.

  PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm nhắc lại nội dung trong bài Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949 - 2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: 70 năm phấn đấu xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khẳng định được vị thế, vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý; là động lực và hình mẫu cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước, góp phần quan trọng cho công tác tư tưởng, lý luận, giáo dục chính trị, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và đạo đức cách mạng trong Đảng và xã hội. Đồng thời, yêu cầu Học viện cần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng cấp trong Đảng và xã hội. Đặc biệt, là trường Đảng Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần ý thức rất rõ, chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ Học viện thật sự là một đảng bộ gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Học viện cần phải đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

  Từ đó, PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, văn hóa Trường Đảng là hệ thống các giá trị phản ánh trình độ tư duy lý luận chính trị khoa học, cách mạng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, cùng với các giá trị về văn hóa ứng xử có vai trò trong công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng ở các cấp, các ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

  Đăc trưng văn hóa Trường Đảng: là sự kết tinh các giá trị lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tinh hoa văn hóa của nhân loại để truyền bá tới đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà nước ở các cấp, các ngành; là sự phản ánh truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển hơn 70 năm qua; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng đặt ra hiện nay. Đồng thời, văn hóa Trường Đảng có vai trò góp phần định hướng hoạt động của hệ thống Trường Đảng theo những giá trị, chuẩn mực nhất định; góp phần liên kết các cá nhân, tập thể trong hệ thống Trường Đảng, tạo nên tính đồng bộ, hệ thống; góp phần nâng cao hiệu quả công việc của hệ thống Trường Đảng; làm lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; có ảnh hưởng mạnh mẽ đến bộ máy quản lý quốc gia. Đồng chí nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của văn hóa Trường Đảng là “Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử”.

  PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tại buổi báo cáo thời sự (hình thức trực tuyến)

  Ngày 26/10/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG “Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Trong ứng xử của cán bộ, giảng viên với công việc, có thể nhận thấy tinh thần, thái độ nghiêm túc, hăng say trong nghiên cứu khoa học; là sự tâm huyết với từng bài giảng; cẩn trọng với từng câu chữ; trách nhiệm với từng lời nói, hành động, tạo sự đồng thuận, nhất quán trong cơ quan, tổ chức. Trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với học viên toát lên sự tôn trọng, cầu thị, hòa nhã, thân tình. Trong mối tương tác giữa thầy - trò là sự đối thoại, trao đổi, bổ trợ lẫn nhau nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Tuy nhiên, việc thực hiện, xây dựng văn hóa Trường Đảng hiện nay còn một số hạn chế: việc thực các giá trị cốt lõi văn hóa Trường Đảng của cán bộ, viên chức, học viên còn chưa nghiêm túc; việc thực hiện các quy định còn chưa cụ thể, thường xuyên; việc bố trí cảnh quan chưa thật hợp lý; thực hiện nghi thức, nghi lễ có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; trang phục của cán bộ, công chức, viên chức… đôi khi chưa thống nhất. PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm cũng chỉ ra những vấn đề đặt ra với văn hóa Trường Đảng hiện nay là: tư duy hệ thống trong quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; sự vào cuộc, tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, công chức, giảng viên, học viên.

  Đồng chí cũng đưa ra những yêu cầu đối với học viên của Trường Đảng: Nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949 - 2019); Phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng cấp trong Đảng và xã hội; Cần học tập nghiêm túc với tinh thần say mê trách nhiệm cao, thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, tăng cường quá trình tự học, tự nghiên cứu, tích cực rèn luyện tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành kỷ cương học đường, thực hành tác phong, lối sống gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, gần dân để xứng đáng là học viên của Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại buổi báo cáo thời sự

  Phát biểu tại buổi báo cáo thời sự, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đã khẳng định văn hóa Trường Đảng là một vấn đề rất quan trọng hiện nay. Đồng chí cũng yêu cầu mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và học viên phải nhận thức sâu sắc, nghiêm túc thực hiện để xây dựng Học viện Chính trị khu vực II ngày càng phát triển, tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 70 năm qua.

  Buổi báo cáo thời sự kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin: Minh Xuân; ảnh: Khắc Hiếu

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 50
  • Tháng hiện tại: 15697
  • Tổng lượt truy cập: 1