PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

  05/06/2022 09:36 AM


  Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia đa dân tộc. Đặc điểm đó đặt ra vấn đề về xây dựng quan hệ dân tộc nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để xây dựng quan hệ dân tộc tốt đẹp, tăng cường khối đại đoàn kết, chống lại âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, cần thực hiện chính sách dân tộc đồng bộ, toàn diện và bằng nhiều giải pháp lớn. Bài viết phân tích thực trạng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua và đề xuất một số giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Từ khóa: dân tộc thiểu số; Đại hội lần thứ XIII của Đảng; người có uy tín

  1. Đặt vấn đề

  Trong các dân tộc thiểu số ở nước ta có một lớp người đóng vai trò dẫn dắt cộng đồng trên cơ sở sự tín nhiệm, tin tưởng và tôn vinh của cộng đồng. Đó là người uy tín, có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng dân cư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; là người được đồng bào tự nguyện đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ ý kiến. Họ có khả năng lôi cuốn, tác động, chi phối, tập hợp đồng bào thông qua lời nói và việc làm. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số bao gồm rất nhiều thành phần trong cả thiết chế quan phương và phi quan phương. Trong đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của họ được thể hiện ở mọi mặt của đời sống xã hội, từ cấp độ cá nhân, gia đình cho đến cộng đồng. Với khả năng “nói dân tin, làm dân theo”, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng và Nhà nước xem là lực lượng quần chúng đặc biệt, đóng vai trò quan trọng làm cầu nối không thể thiếu để đưa chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc; đồng thời, thông qua người có uy tín để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào gửi tới Đảng, Nhà nước. Vì thế, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là yêu cầu khách quan, đòi hỏi bức thiết của thực tiễn được Đảng nhìn nhận từ rất sớm.

  2. Thực trạng phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Hiện nay, số lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh, thành phố trên cả nước là 29.593 người(1). Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực sự là cầu nối của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể với đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của công tác dân tộc, cụ thể:

  - Về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

  Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã hỗ trợ hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, tăng cường nội lực, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. Hiện nay, trong đồng bào dân tộc thiểu số xuất hiện lớp người có uy tín mới dựa trên sự thành công của họ trong quá trình làm ăn kinh tế. Vì vậy, tấm gương của họ chính là bằng chứng sống cho sự nỗ lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo để đồng bào tin tưởng, nghe và làm theo. Ngoài ra, người có uy tín còn vận động đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa sản xuất; giúp hộ nghèo thoát nghèo vươn lên làm giàu.

  - Về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

  Trong các hạng mục xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạng mục xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội cần sự chung tay đóng góp của người dân nhiều nhất. Người có uy tín đã sáng tạo, linh hoạt, kiên trì bằng nhiều hình thức vận động, thuyết phục để đồng bào hiểu được lợi ích của xây dựng các hạ tầng kinh tế - xã hội cũng như vai trò, trách nhiệm của họ trong hoạt động này. Người có uy tín đã thực hiện nêu gương, tiên phong trong việc hiến đất lấy mặt bằng xây dựng, đóng góp tiền bạc, ngày công để hoàn thiện các kết cấu hạ tầng. Nhận thức của đồng bào nhờ sự tuyên truyền vận động và nêu gương của người có uy tín đã chuyển đổi, xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc làm thay đổi bộ mặt nông thôn và sự hưởng lợi của đồng bào từ những thay đổi này. Vì vậy, đồng bào đã tự nguyện đóng góp tiền bạc, hiến đất và rất nhiều ngày công lao động để xây dựng hạ tầng nông thôn mới, làm bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số ngày càng khang trang, tươi mới, tạo thuận lợi cho sự phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào.

  - Về công tác an sinh xã hội

  Người có uy tín phối hợp chính quyền trong công tác điều tra, rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách ở địa phương. Người có uy tín đã làm tốt việc hỗ trợ thường xuyên và đột xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn, với những hoạt động thiết thực, như: xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hỗ trợ các phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong những dịp đặc biệt, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học… Những người uy tín có tiềm lực kinh tế còn hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào trong diện thụ hưởng an sinh xã hội, đồng thời là cầu nối kết nối các mạnh thường quân, những tấm lòng thiện nguyện đến với đồng bào khó khăn, tạo ra mạng lưới hỗ trợ để họ không cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

  - Về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới

  Mỗi dân tộc thiểu số đều có bản sắc văn hóa riêng. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới không chỉ là công việc của hệ thống chính trị, mà còn là stham gia ca đồng bào, bởi họ chính là chủ thể. Là những người “nặng lòng” với văn hóa dân tộc, lại am hiểu về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, vì vậy người có uy tín là ht nhân được chính quyn, các cơ quan chc năng phát huy vai trò quan trng ca htrongchiến lược văn hóavùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình nhất là cho thế hệ trẻ. Đồng thời, người có uy tín còn tuyên truyn, vn động đồng bào tbcác tp tc lc hu, thc hin nếp sng văn minh trong vic cưới, vic tang, lhi; thc hin các quy ước, hương ước cng đồng xây dng đời sng văn hóakhu dân cư.

  - Về xây dựng khối đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

  Người có uy tín giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong cộng đồng. Phát huy vai trò của người có uy tín thông qua các hoạt động tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào cảnh giác với sự dụ dỗ, lôi kéo của những phần tử xấu chống đối chính quyền; vận động đồng bào tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư… Người có uy tín cung cấp những thông tin liên quan đến an ninh trật tự, tranh chấp đất đai, truyền đạo trái phép vào vùng dân tộc thiểu số, hóa giải những mâu thuẫn cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, bảo đảm tình hình an ninh và đoàn kết dân tộc.

  - Về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

  Người có uy tín tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Người có uy tín nhiệt tình tham gia công tác cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ khác nhau trong hệ thống chính trị cơ sở, là hội viên mẫu mực của các tổ chức xã hội. Người có uy tín phối hợp cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng đưa quy chế dân chủ vào cuộc sống của người dân. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, người có uy tín đã có nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tham gia đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc. Người có uy tín vận động đồng bào tham gia vào các tổ chức đoàn thể, tích cực trong việc tìm kiếm, giới thiệu những quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Người có uy tín góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở.

  Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua cũng tồn tại một số hạn chế, cụ thể:

  Thứ nhất, nhận thức, cách làm của một số cấp ủy, chính quyền chưa thống nhất, chưa thấy hết vai trò, vị trí của người có uy tín, nên chưa quan tâm chỉ đạo, phân công quản lý, vận động và bố trí nguồn kinh phí tương xứng để triển khai thực hiện công tác này. Một số đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chưa đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; chưa làm tròn vai trò tham mưu, nòng cốt trong tổ chức thực hiện, nhất là việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, tổ chức xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức rà soát, lập danh sách, phân công, phân cấp công tác vận động đối với người có uy tín.

  Thứ hai, nội dung, hình thức vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở một số nơi còn thiếu linh hoạt, chưa thiết thực, còn chung chung, rập khuôn và chưa được tiến hành thường xuyên, chỉ khi cần thực hiện nội dung nào đó thì mới tổ chức vận động. Công tác vận động người có uy tín có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chiếu lệ, thiếu sự quan tâm, chăm sóc lâu dài nên kết quả chưa đạt được như mong muốn.

  Thứ ba, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan trong thực hiện chính sách chưa chặt chẽ, còn chồng chéo, chưa kịp thời phát hiện và tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phát huy vai trò của người có uy tín nên hiệu quả chưa cao.

  Thứ tư, các văn bản hiện hành chưa quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người có uy tín và mối quan hệ công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao giữa người có uy tín với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương; chưa quan tâm thường xuyên đến định hướng hoạt động, giao nhiệm vụ đối với người có uy tín... nên gặp nhiều khó khăn và chưa thực sự khách quan trong việc rà soát, kiểm tra, đánh giá người có uy tín hằng năm để thực hiện chế độ, chính sách như thăm hỏi, động viên, khen thưởng... bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách theo quy định.

  Thứ năm, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín chưa được đào tạo chuyên sâu, năng lực còn hạn chế; chế độ, chính sách đối với người có uy tín còn thấp, chưa đồng bộ, nhất quán nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

  Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong phát huy vai trò của người có uy tín là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về vai trò cũng như tầm quan trọng của người có uy tín nên chưa phát huy tối đa uy tín của họ trong tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số. Sự phối kết hợp giữa các ban ngành chức năng liên quan trong thực hiện công tác phát huy vai trò của người có uy tín còn chưa thường xuyên, chưa quan tâm đúng mức đến công tác vận động, bồi dưỡng cho người có uy tín; chưa kịp thời phát hiện và tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cấp trên để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở. Một bộ phận cán bộ cơ sở chưa hiểu biết chuyên sâu về nội dung, lĩnh vực liên quan đến người có uy tín, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, trách nhiệm trong việc vận động, phát huy vai trò người có uy tín. Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ người có uy tín có tính kế cận. Một bộ phận người có uy tín tuổi cao, sức khỏe không bảo đảm, trình độ học vấn hạn chế ảnh hưởng nhất định đến việc tiếp thu, nghiên cứu một cách hệ thống các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như khả năng tiếp cận thông tin, công nghệ, kỹ thuật mới dẫn đến giảm hiệu quả trong quá trình thực hiện vai trò người có uy tín tại địa phương.

  2. Giải pháp phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng

  Tiếp tục kế thừa hệ thống quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của người có uy tín ở các kỳ Đại hội trước, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”(2). Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng tiếp tục đặt ra để công tác phát huy vai trò của người có uy tín đạt hiu qucao, thc cht; quan tâm có chiu sâu đối vi đội ngũ người có uy tín góp phn thc hin hiu quchính sách dân tc. Tni hàm quan đim ca Đảng vphát huy vai trò ca người có uy tín tiếp tục được đề cập trong Đại hội lần thứ  XIII và căn cứ vào tình hình thực tiễn, cần tiếp tục thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt hơn một số giải pháp để phát huy điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm phát huy tối đa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:

  Một là, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về vai trò của người có uy tín. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội từ Trung ương đến địa phương cần quán triệt sâu sắc, toàn diện quan điểm của Đảng về vai trò và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở thống nhất nhận thức để thống nhất trong phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Hệ thống chính trị các cấp cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng cường thắt chặt hơn mối liên hệ, gắn kết giữa người có uy tín với cộng đồng. Thông qua chức trách, nhiệm vụ được giao cho người có uy tín để cộng đồng nhận thấy vai trò, tầm quan trọng của họ trong điều kiện hiện nay.

  Hai là, hoàn thiện cơ chế, chính sách vận động, phát huy vai trò người có uy tín. Trên cơ sở quan điểm của Đảng về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Nhà nước đã ban hành nhiều quyết định, chỉ thị về tiêu chí xác định, đối tượng lựa chọn, phạm vi ảnh hưởng, nguyên tắc lựa chọn; nhiệm vụ, quyền hạn của người có uy tín, chính sách đối với người có uy tín… Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách hiện hành đối với người có uy tín, cần khắc phục những tồn tại, bất cập trong chế độ, chính sách đó đối với người có uy tín căn cứ vào cơ sở thực tiễn để đạt hiệu quả tối đa trong công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín.

  Ba là, đẩy mạnh, đổi mới công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, huy động sự tham gia của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp trong thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín. Thực hiện phân cấp quản lý, phân công vận động và thống nhất tổ chức thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các cơ quan chức năng liên quan trong quản lý và tổ chức thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín. Đổi mới nội dung, đa dạng, linh hoạt hình thức vận động cho phù hợp với đặc điểm tâm lý, môi trường hoạt động, điều kiện hoàn cảnh khác nhau của người có uy tín. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ dân vận cho cán bộ làm công tác vận động lực lượng quần chúng đặc biệt. Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín.

  Bốn là, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ người có uy tín. Bản chất người có uy tín đã được cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng và nghe theo. Chính vì vậy, người có uy tín luôn cần giữ vững và phát huy được sự tín nhiệm này đối với cộng đồng bằng sự nêu gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, công việc. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức cho người có uy tín tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng kiến thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập huấn trang bị kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh; tham quan học tập kinh nghiệm các địa phương khác… Người có uy tín cần nhận thức thấu triệt việc được Đảng, Nhà nước và cộng đồng công nhận là một sự vinh danh, đồng thời cũng là một trọng trách quan trọng để không ngừng cố gắng, nỗ lực trở thành cầu nối không thể thiếu phản ánh ý chí, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến Đảng, Nhà nước, cũng như vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân.

  Năm là, cần xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nguồn cho đội ngũ người có uy tín. Cùng với nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ người có uy tín, cần đào tạo lớp người có uy tín kế cận thay thế cho người có uy tín tuổi cao, sức yếu góp phần trẻ hóa đội ngũ người có uy tín, những người vừa am hiểu truyền thống văn hóa dân tộc, vừa có tri thức hiện đại, năng động, sáng tạo, không ngừng tìm hiểu, học hỏi cái mới, nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đủ năng lực, trình độ ứng phó với những thách thức mới trong bối cảnh hiện nay, kế thừa và phát huy sự nghiệp dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển của đời sống cộng đồng.

  Sáu là, cần tăng cường kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc nói chung và vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc thiểu số nói riêng. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. Trong đó, cần đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách nhằm trang bị kịp thời những kiến thức về công tác dân tộc, nhất là về vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc thiểu số. Tổ chức mời báo cáo viên là các nhà khoa học, nhà thực tiễn có kiến thức sâu rộng, có kinh nghiệm về vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc thiểu số truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức cho đội ngũ cán bộ. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót; phát huy, nhân rộng những ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo trong vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc thiểu số. Quan tâm chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy, kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Trong đó, cần quán triệt nguyên tắc: “Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính”(3) để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên sâu, chuẩn hóa năng lực, trình độ và tinh gọn. Rà soát việc phân công, bố trí cán bộ để chủ động cân đối nguồn cán bộ, bảo đảm đủ biên chế, có tính ổn định lâu dài và kế thừa, mạnh dạn điều chuyển những cán bộ không có năng lực, sở trường làm công tác dân tộc sang những bộ phận, lĩnh vực công tác khác, tránh tình trạng “vừa thiếu lại vừa thừa”.

  Tóm lại, trong bối cảnh toàn cầu hóa, xung đột dân tộc gắn với ly khai dân tộc đang diễn ra hết sức gay gắt ở nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới đã tác động tới tình hình quan hệ dân tộc ở nước ta. Ở trong nước, các thế lực thù địch, phần tử xấu không ngừng lôi kéo, lợi dụng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, hình thành các tổ chức chống đối nhằm thực hiện ly khai tự trị vùng dân tộc thiểu số, phá vỡ sự toàn vẹn thống nhất lãnh thổ đất nước, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Quan điểm này thể hiện sự coi trọng vai trò, đóng góp của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời cũng là quan điểm chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị cần quán triệt việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

  (Dẫn theo Tác giả: ThS. Lê Thị Hiếu, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bài Đăng trên Tạp chí Khoa học chính trị số 04-2022)

  -------------------------------------------------

  (1) Ủy ban Dân tộc, Thông báo số 975/TB-UBDT ngày 18/6/2021 về số lượng người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021

  (2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2021, tr.170

  (3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 866
  • Tháng hiện tại: 60116
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
  Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
  Liên hệ: (84-8) 3896 6704
  Fax: (84-8) 3896 3245