Tóm tắt: Xuyên suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng luôn xác định con người là trung tâm, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo đảm an ninh con người là nền tảng cho sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước cường thịnh, trường tồn. Nội dung bài viết đề cập các thách thức đối với an ninh con người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và đề xuất một số giải pháp bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam thời gian tới.

Tóm tắt: Khi nhắc đến văn hóa gia đình Việt Nam, Đảng nhấn mạnh: “Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc”(1). Tuy nhiên, hiện nay, những tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đã làm biến đổi các giá trị văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa gia đình Việt Nam nói riêng, ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển của gia đình và xã hội. Bài viết phân tích một số vấn đề về giá trị văn hóa gia đình Việt Nam, quan điểm của Đảng về vai trò của gia đình trong thời kỳ đổi mới, phát huy giá trị văn hóa gia đình theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện và phát triển bền vững đất nước.

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia đa dân tộc. Đặc điểm đó đặt ra vấn đề về xây dựng quan hệ dân tộc nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để xây dựng quan hệ dân tộc tốt đẹp, tăng cường khối đại đoàn kết, chống lại âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, cần thực hiện chính sách dân tộc đồng bộ, toàn diện và bằng nhiều giải pháp lớn. Bài viết phân tích thực trạng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua và đề xuất một số giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tóm tắt: Bài viết phân tích nội hàm, chỉ ra chủ thể, nội dung, phương thức xây dựng ý thức cống hiến và trách nhiệm của nguồn nhân lực Việt Nam. Từ đó, để xây dựng được ý thức cống hiến và trách nhiệm của nguồn nhân lực Việt Nam cần: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức cống hiến và ý thức trách nhiệm; đổi mới chương trình, nội dung, phương thức xây dựng; kết hợp tốt giữa giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội; phát huy tính tích cực, tự giác của bản thân mỗi người trong nguồn nhân lực.

Tóm tắt: Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, lĩnh vực nông nghiệp nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, đời sống của nông dân và cư dân nông thôn được nâng cao về mọi mặt, diện mạo nông thôn có sự thay đổi sâu sắc theo hướng ngày càng hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do vậy, cần có giải pháp căn cơ để tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhanh và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới.

Tóm tắt: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta. Trong đó, phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên được xem là nhiệm vụ trung tâm. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, đồng thời ban hành kết luận khẳng định tiếp tục tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và ngày càng phát triển.

Tóm tắt: Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định:“Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước(1). Phát huy các nguồn lực tôn giáo là một trong những cách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, đại đoàn kết dân tộc. Với đặc trưng là nơi có sự đa dạng tôn giáo, việc phát huy giá trị tích cực của các tôn giáo không chỉ có ý nghĩa đối với việc phát triển các tôn giáo, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về vấn đề tôn giáo - dân tộc, mà còn có nhiều ý nghĩa trong phát triển Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

Tóm tắt: Muốn cho đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, muốn cho dân tộc cường thịnh, trường tồn thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải kích hoạt những năng lượng tích cực của con người Việt Nam, như: tinh thần yêu nước; ý chí tự cường, tự tôn dân tộc; tinh thần đoàn kết; khát vọng độc lập, tự do, cường thịnh, trường tồn; tinh thần sáng tạo; để khơi dậy, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tạo động lực tinh thần cho thực hiện phát triển. Vậy, làm thế nào để kích hoạt những năng lượng tích cực này? Trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra sáu giải pháp cho vấn đề này, đó là: phát huy tinh thần yêu nước, ý chí dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam, giải phóng mọi tiềm năng, sức mạnh, khả năng sáng tạo.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 346
  • Tháng hiện tại: 15993
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245