• Trang chủ

  • Giới thiệu Học viện (4)

   • Giới thiệu chung
   • Chức năng nhiệm vụ
   • Sơ đồ cơ cấu tổ chức cán bộ
   • Các đơn vị trực thuộc (19)
    • Khoa Triết học
    • Khoa Kinh tế chính trị
    • Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
    • Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
    • Khoa Lịch sử Đảng
    • Khoa Xây dựng Đảng
    • Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế
    • Khoa Nhà nước và Pháp luật
    • Khoa Xã hội học và Phát triển
    • Khoa Văn hoá và phát triển
    • Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công
    • Khoa Dân tộc và Tôn giáo
    • Trung tâm Thông tin khoa học
    • Ban Tổ chức – Cán bộ
    • Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
    • Tạp chí
    • Văn phòng
    • Ban Kế hoạch - Tài chính
    • Ban Thanh tra
  • Khoa học (2)

   • Giới thiệu chung
   • Hoạt động và sự kiện (4)
    • Thông tin khoa học
    • Đề tài
    • Hội thảo tọa đàm
    • Khác
  • Đào tạo - bồi dưỡng (2)

   • Giới thiệu chung
   • Hoạt động và sự kiện (3)
    • Đào tạo - bồi dưỡng
    • Khảo thí và đảm bảo chất lượng
    • Khác
  • Tổ chức - Cán bộ (2)

   • Giới thiệu chung
   • Hoạt động và sự kiện (3)
    • Cơ cấu tổ chức
    • Công tác cán bộ
    • Khác
  • Công tác văn phòng (2)

   • Giới thiệu chung
   • Hoạt động và sự kiện (5)
    • Tham mưu
    • Hành chính - hậu cần
    • Thi đua - Khen thưởng
    • Xuất bản
    • Công tác khác
  • Thông tin khoa học (2)

   • Giới thiệu chung
   • Hoạt động và sự kiện (3)
    • Công tác thư viện
    • Công tác thông tin
    • Công tác khác
  • Đảng đoàn thể (2)

   • Giới thiệu chung
   • Hoạt động và sự kiện (3)
    • Công tác Đảng
    • Công tác Công đoàn
    • Công tác Đoàn thanh niên
  • Hợp tác quốc tế (2)

   • Giới thiệu chung
   • Hoạt động và sự kiện (3)
    • Hợp tác đào tạo
    • Hợp tác quốc tế
    • Công tác khác (Hoạt động ra - vào)
  • Tạp chí Khoa học Chính trị (2)

   • Giới thiệu chung
   • Hoạt động và sự kiện (3)
    • Thể lệ đăng bài
    • Công tác khác
    • Mục lục tạp chí
 • Năm phát hành
 • Đang truy cập:37
 • Hôm nay: 371
 • Tháng hiện tại: 11648
 • Tổng lượt truy cập: 82120
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245