Tổng tập Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách tham khảo

    16/04/2024 03:49 PM


    Nội dung cuốn sách gồm những văn kiện chính sau: - Báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX. - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX. - Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi). - Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX.

    Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên dịch