Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Chính Phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả

    16/04/2024 03:48 PM


    Cuốn sách gồm ba chương: - Chương I: Trình bày cơ sở lý luận về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng, gồm những yêu cầu và các yếu tố chi phối về đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam; - Chương II: Phân tích thực trạng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính phủ so với yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả; - Chương III: Đưa ra quan điểm và giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại.

    Lê Anh Tuấn (ch.b), Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh,…