Xây dựng nền văn hóa và giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh

    29/05/2023 05:37 PM


    Gồm các câu chuyện kể về giá trị tinh thần to lớn như: Bác quan tâm xây dựng nền giáo dục mới, làm giáo dục và văn hoá theo tư tưởng của Bác Hồ, mái ấm nà lọn... đó là tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống tư tưởng, quan điểm cách mạng, tư tưởng về giáo dục và văn hoá của người; là nguồn ánh sáng soi đường cho sự phát triển của nền giáo dục và văn hoá Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua và các giai đoạn cách mạng sắp tới 1. Xây dựng 2. Nền văn hóa 3. Giáo dục 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh

    Vũ Kim Yến, Trần Thị Thanh Mai (sưu tầm, biên soạn). - H. : Hà Nội, 2023.