Phong cách nêu gương Hồ Chí Minh

    29/05/2023 05:29 PM


    Bao gồm các bài viết về chủ đề học tập phong cách Hồ Chí Minh như: Bác Hồ về nước, cái vòng bạc, gặp Bác Hồ ở Trung Quốc, ngăn nắp và trật tự, những gì còn dùng được không nên phí phạm... 1. Phong cách nêu gương 2. Hồ Chí Minh

    Vũ Kim Yến (sưu tầm, biên soạn). - H. : Hà Nội, 2023.