Chủ tịch Hồ Chí Minh với gương người tốt, việc tốt

    29/05/2023 05:10 PM


    Tập hợp các câu chuyện kể Bác Hồ với những tấm gương bình dị mà cao cả của mọi giới, mọi ngành, mọi lứa tuổi như: Bác Hồ với việc khen thưởng những người làm việc tốt; có cụ Hồ dẫn dắt; 3 bác sĩ, chiến sĩ thi đua; hoa và Người; Mễ Trì ngày ấy... 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh 2. Gương người tốt 3. Việc tốt

    Vũ Kim Yến (sưu tầm, biên soạn). - H. : Hà Nội, 2023.