Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1965 - 1975): Sách chuyên khảo

    20/11/2022 09:35 PM


    H. : Khoa học xã hội, 2022. - 408 tr. ; 24 cm.

    Khái quát tình hình nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ trước năm 1965; vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965-1968); khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai và tiếp tục chi viện chiến tranh miền Nam (1969-1972); tiếp tục khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chi viện chiến trường miền Nam, thống nhất đất nước(1973-1975)

    Đinh Quang Hải (ch.b.), Nguyễn Thuý Quỳnh, Lương Thị Hồng