Ấn Độ trong sự định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Sách chuyên khảo

    20/11/2022 09:33 PM


    H. : Khoa học xã hội, 2022. - 368 tr. ; 24 cm.

    Giới thiệu sự định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; Ấn Độ trong sự định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; đánh giá ảnh hưởng của Ấn Độ đối với sự định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

    Nguyễn Xuân Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Lê Thy Hương