Mâu thuẫn xã hội trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng hiện nay: Sách chuyên khảo

    20/11/2022 09:30 PM


    H. : Khoa học xã hội, 2022. - 227 tr. ; 24 cm.

    Một số vấn đề lý luận về mâu thuẫn xã hội và mâu thuẫn xã hội trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Thực trạng và nguyên nhân mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng

    Trần Đình Bích