Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

    19/03/2020 02:13 PM


    Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã chỉ rõ: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững". Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự hội tụ đủ các yếu tố về năng lực và phẩm chất đạo đức là yêu cầu cấp bách...

    Xem Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học viện "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0" chi tiết tại đây