Cuốn sách vừa phản ánh một cách khái quát, có hệ thống về thân thế, sự nghiệp, vừa làm nổi bật những cống hiến, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh về mặt lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng thời thể hiện tình cảm của đồng chí, đồng bào đối với đồng chí Trường Chinh.

Cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng, công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như những cống hiến của đồng chí đối với quê hương Lạng Sơn.

Cuốn sách đã phác họa bức tranh sống động trong quan hệ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; những tính toán, điều chỉnh chính sách, cọ xát chiến lược của các nước lớn ở khu vực này; những bước đi cần thiết cho một "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng".

Cuốn sách phản ánh khá đầy đủ, chân thực về công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí trong tình hình hiện nay.

TĐTG ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Tỉnh ủy Nghệ An. Cuốn sách làm sáng tỏ và đúc kết những bài học quý báu của cao trào cách mạng 1930 - 1931 đối với cách mạng Việt Nam; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của phong trào Xôviết Nghệ - Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách tập trung nghiên cứu sâu mối quan hệ giữa ngôn ngữ với văn hóa, cuốn sách chủ yếu trình bày các kết quả khảo sát của tác giả về lịch sử phân bố, phát triển của các ngôn ngữ ở các khu vực Đông Nam Á, những nghiên cứu bước đầu về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa cũng như một vài trăn trở, suy nghĩ của tác giả trước thực trạng sử dụng tiếng mẹ đẻ, nhất là ở một bộ phận lớp trẻ hiện nay.

Cuốn sách tập hợp các công trình được tác giả viết trong khoảng những năm từ 1986 đến 1993, đa số tác công trình liên quan đến vấn đề con người, nhất là vấn đề nguồn gốc phát sinh của tiếng nói, ngôn ngữ, tư tưởng, ý thức của con người và một số vấn đề duy vật lịch sử quan trọng.

Cuốn sách gồm các báo cáo, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng