Nội dung chính dành để trình bày tình trạng Việt Nam trước cơn gió lốc đã thổi mãnh liệt đến nước ta. Chương II đến Chương IX là những chương chính sẽ gồm nhiều mục tất cả đều liên quan đến đời sống và sự nghiệp của cụ Nguyễn Tri Phương. Phần kết luận chung sẽ đưa ra những nguyên nhân thất bại của ta trong gần trọn thế kỷ 19. Những nguyên nhân ấy sẽ được đúc kết trong chương cuối cùng là Chương X.

Cuốn sách kể về cách thức nền giáo dục của nước Mĩ vượt qua thử thách đến từ những biến đổi nhanh chóng của thế giới và nội tại quốc gia. Chương trình học nặng nề, quá nhiều bài thi chuẩn hóa, mối quan hệ giáo viên-học sinh rạn nứt, áp lực đối với giáo viên, sự lệ thuộc vào công nghệ...đã đẩy hệ thống giáo dục phổ thông rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Đòi hỏi "tái tạo" hệ thống đó được đặt ra cấp thiết.

Cuốn sách tóm lược những mốc thời gian in đậm những sự kiện quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới.

Cuốn sách giúp chúng ta cảm nhận được những tư tưởng, tình cảm của Người đối với phụ nữ - Phụ nữ là một lực lượng hết sức quan trọng góp phần tạo nên động lực mạnh mẽ của toàn xã hội và là mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó góp tiếng nói vào việc tìm hiểu lòng nhân ái, bao la của Bác – một trái tim yêu thương “mọi kiếp người”.

Nội dung cuốn sách gồm có 3 chương: Dấu ấn của lãnh tụ; Hồ Chí Minh dưới góc nhìn khách quan của người nước ngoài; dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt lên chính mình để làm nên lịch sử.

Cuốn sách tập hợp bài viết của các chuyên gia luật học và kinh tế bàn về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát triển của kinh tế tư nhân; đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh tế tư nhân

Cuốn sách là những chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về chuyển đổi số dưới dạng những câu hỏi và trả lời, tập trung vào các vấn đề chuyển đổi số, đột phá của AI và các công nghệ số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Cuốn sách hệ thống các tri thức cơ bản của triết học, vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội, các quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác - Lênin về khái niệm vật chất, ý thức; hai nguyên lý, ba quy luật và sáu cặp phạm trù; thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức; mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội và ý thức xã hội; giai cấp, đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội...