GIỮ VỮNG VÀ TĂNG CƯỜNG BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - “SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH” XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG

  05/06/2022 09:42 AM


  Tóm tắt: Bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam là nội dung quan trọng thể hiện đó là một đảng cách mạng và chân chính. Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật trong sạch, vững mạnh, coi đó là vấn đề mang tính nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tạo nên “sức mạnh vô địch”. Bài viết làm rõ thực tiễn việc giữ vững bản chất của Đảng và đề xuất giải pháp tăng cường bản chất của Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước phát triển, xây dựng nước Việt Nam hùng cường.

  Từ khoá: bản chất; giai cấp; Đảng Cộng sản Việt Nam

  1. Bất kỳ đảng chính trị nào ra đời đều mang bản chất của một giai cấp nhất định, đấu tranh vì lợi ích của giai cấp mà nó đại diện. C.Mác đã chỉ ra rằng “Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước tới nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp”(1). Các giai cấp có lợi ích khác nhau dẫn đến mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp. Cuộc đấu tranh giai cấp phát triển đến một trình độ nhất định dẫn đến sự ra đời của đảng chính trị. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản là mâu thuẫn đối kháng không thể điều hòa, chỉ có thể giải quyết bằng cuộc cách mạng xã hội thông qua đảng của giai cấp vô sản - đảng cộng sản với lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học dẫn đường. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen: “Việc tổ chức như vậy giai cấp công nhân thành một chính đảng là cần thiết để bảo đảm thắng lợi của cách mạng xã hội và giành được mục đích cuối cùng của nó là thủ tiêu các giai cấp”(2). Sự ra đời đảng cộng sản của giai cấp công nhân là điều kiện tiên quyết bảo đảm giai cấp vô sản giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản giành chính quyền. Kế thừa và phát triển những tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về đảng cộng sản, V.I.Lênin đã quan tâm xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội để giữ vững bản chất giai cấp của đảng. Khi xem xét bản chất giai cấp công nhân của một chính đảng vô sản cách mạng, V.I.Lênin chỉ rõ: “nó có thực sự là một chính đảng của công nhân hay không, điều đó không phải chỉ phụ thuộc vào chỗ đảng đó có bao gồm công nhân hay không, mà cũng còn phụ thuộc vào chỗ ai lãnh đạo nó, và ở tính chất của hành động và của sách lược chính trị của đảng đó ra sao nữa”(3).

  Như vậy, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về đảng cộng sản đã khẳng định bản chất của đảng cộng sản. Đó là đội tiên phong của giai cấp công nhân, có lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học dẫn dắt, có các nguyên tắc chặt chẽ, thống nhất, đấu tranh vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thực hiện mục tiêu xóa bỏ áp bức, bất công, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

  2. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục, rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân. Đảng ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Quá trình ra đời và phát triển của Đảng từ năm 1930 đến nay khẳng định đầy đủ bản chất giai cấp của đảng chân chính, cách mạng của giai cấp công nhân, vừa phản ánh tính phổ biến, vừa thể hiện tính đặc thù trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong toàn bộ tiến trình cách mạng, việc giữ vững và tăng cường bản chất của Đảng là yêu cầu, nhiệm vụ trọng yếu để tạo nên “sức mạnh vô địch”, để lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước. Thực tiễn việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện ở các nội dung chủ yếu sau:

  Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”

  Tính tiền phong của đảng cộng sản không phải là ý muốn chủ quan của những người sáng lập đảng, mà là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động tiến hành, với sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Đây là đặc đim gắn liền với bản chất của đảng cộng sản, tạo nên sự khác biệt giữa đảng cộng sản với các đảng khác. Không phải đảng chính trnào cũng đòi hi tính tiên phong. Đối vi đảng cng sn, xut phát tnhim vkhó khăn, gian khổ, phc tp đòi hi nhng người cng sn phi tiên phong, gương mu trong nhân dân, không được đứng ngoài, đứng trên qun chúng nhân dân. Tính tiên phong chính là yếu tố để phân bit đảng vi giai cp, đảng viên vi qun chúng ngoài đảng. Vì vy, nhng người cng sn thhin tính tiên phong về tư tưởng, tổ chức và hành động kiên quyết trong thực tiễn cách mạng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của đảng. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác, Ph.Ăngghen viết: “Về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên, về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản”(4).

  Trong xã hội Việt Nam thời kỳ thuộc địa nửa phong kiến, các giai cấp đều chịu các tầng áp bức, bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến và đế quốc xâm lược dẫn đến mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc ngày càng sâu sắc. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời, đại biểu cho phương thức sản xuất tiến bộ, được lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin dẫn dắt đã xây dựng chính đảng của mình khác hẳn với các đảng trước đó - Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng mang bản chất giai cấp công nhân, phản ánh lợi ích, nguyện vọng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Tuy nhiên, Đảng không phi là toàn bgiai cp mà chbao gm nhng đại biu ưu tú, tiên phong, gương mu ca giai cp, ca dân tc. Qua các kỳ Đại hi, dù vi nhiu cách din đạt khác nhau song bn cht ca Đảng vn được khng địnhđội tiên phong ca giai cp công nhân, đồng thi là đội tiên phong ca nhân dân lao động và dân tc Vit Nam(5). Toàn bộ quá trình lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, nhờ giữ vững bản chất giai cấp công nhân với tính tiên phong gương mẫu của Đảng, của đội ngũ đảng viên, mà Đảng được dân tin, dân yêu, thừa nhận là người lãnh đạo. Vì vậy, để giữ vững bản chất của đảng cộng sản, Đảng luôn quan tâm xây dựng và khẳng định tính tiên phong của Đảng, đội ngũ đảng viên, thể hiện trong nhận thức và hành động. Những năm qua, đội ngũ đảng viên của Đảng dù xuất thân từ các thành phần, giai cấp khác nhau song đã là đảng viên phi tiên phong về lý luận và thực tiễn. Đó chính là yếu tố thể hiện bản chất tiên phong của đảng cộng sản, không giữ được tính tiên phong, Đảng không còn xứng đáng là Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. 

  Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam có hệ tư tưởng tiến bộ, khoa học và cách mạng

  Hơn 92 năm ra đời và phát triển, Đảng đã lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc Việt Nam ngày càng tiệm cận với mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực là minh chứng cho kết quả của sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây cũng chính là nội dung quan trọng thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết duy nhất đã nêu lên hệ thống lý luận khoa học về cuộc cách mạng của giai cấp công nhân, chỉ rõ mục tiêu, con đường và phương hướng chính trị trong cuộc đấu tranh thc hin smnh lch sca giai cấp công nhân để giai cấp công nhân giải phóng nhân dân lao động và tự giải phóng mình khỏi áp bức, bóc lột, bất công.

  Là một trong ba bộ phận cấu thành quan trọng, quyết định sự ra đời và phát triển của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng xác định mục tiêu, lý tưởng và hoạch định đường lối đúng đắn, phù hợp trong từng giai đoạn. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào đấu tranh của nhân dân ta diễn ra sôi nổi nhưng không thành công. Chỉ đến khi chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, dẫn đến sự ra đời của Đảng thì cuộc đấu tranh của nhân dân ta mới đạt được những thắng lợi to lớn, có tính chất bước ngoặt. Chính vì vậy, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam là vấn đề mang tính nguyên tắc trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Tại Đại hội lần thứ VII, Đảng xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”(6). Cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là hệ tư tưởng tiến bộ, khoa học và cách mạng của Đảng. Vì vậy, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng chính là kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn hiện nay.

  Ba là, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam

  Vấn đề bản chất giai cấp công nhân của đảng thực chất là vấn đề đảng đấu tranh vì lợi ích của ai. Một giai cấp có thể có nhiều chính đảng nhưng một chính đảng chỉ mang bản chất của một giai cấp nhất định. Đảng cộng sản không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân. C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ “Những người cộng sản không phải là một đảng riêng biệt, đối lập với các đảng công nhân khác. Họ tuyệt nhiên không có một lợi ích nào khác tách khỏi lợi ích của toàn thể giai cấp vô sản”(7). Nhưng lợi ích cuối cùng của giai cấp công nhân chỉ có thể được giải quyết khi giai cấp công nhân giải phóng các giai cấp khác khỏi áp bức. Theo C.Mác, Ph.Ăngghen, giai cấp công nhân muốn giải phóng mình thì đồng thời phải giải phóng tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác. Vì vậy, kiên định mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp phù hợp với quy luật phát triển xã hội, với nguyện vọng của nhân dân là thể hiện một cách sâu sắc bản chất giai cấp của đảng cộng sản.

  Thực tiễn ở Việt Nam, mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là mong mun, khát vng nghìn đời ca nhân dân Vit Nam. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã có nhiều phong trào đấu tranh yêu nước theo các khuynh hướng khác nhau, song đều thất bại vì không phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế thời đại, không phản ánh đầy đủ lợi ích của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là “đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”(8), có đường li cách mng đúng đắn, phù hợp, phản ánh mong muốn, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, bảo đảm cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam “vì giai cấp công nhân là giai cấp có lợi ích thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc”(9).

  Bốn là, Đảng Cộng sản Việt Nam các nguyên tắc chặt chẽ, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân

  Để giành thng li trong cuc đấu tranh vì li ích ca giai cp công nhân và nhân dân lao động, các đảng cng sn phi là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động trên cơ sở các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Phát trin hc thuyết Mác - Lênin về đảng cng sn, Đảng đã bsung nguyên tc “Đảng hot động trong khuôn khHiến pháp và pháp lut”. Điu này đặt ra yêu cu đối vi Đảng trong điu kin cm quyn, mi đường li ca Đảng được thchế hóa thành Hiến pháp, pháp lut, song Đảng không đứng trên pháp lut, đứng ngoài pháp lut mà các tchc đảng, cán bộ, đảng viên phi hot động trong khuôn khHiến pháp và pháp lut. Kiên định và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng vừa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vừa là yêu cầu để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhờ đó Đảng luôn vượt qua khó khăn, thử thách lãnh đạo đất nước phát triển “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(10).

  Năm là, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên đấu tranh phòng, chống những nguy cơ của đảng cầm quyền

  Đại hi ln thXIII ca Đảng đã chrõ những nguy cơ của Đảng, của đất nước hiện nay: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy trung bình còn lớn. Có biểu hiện chưa quan tâm đúng mức bảo đảm phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa, bảo đảm phục lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong phát triển kinh tế thị trường; chưa đảm bảo phát triển tổng thể, đồng bộ các vùng, miền, địa phương theo lợi thế so sánh và phát huy điều kiện kinh tế xã hội đặc thù. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”(11). Nhận diện đầy đủ các nguy cơ này và thực hiện các biện pháp phòng, chống chính là thể hiện bản lĩnh, trình độ, trí tuệ của Đảng, sự giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đi liền với các hoạt động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề mang tính quy luật trong quá trình phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi thực hiện nhiệm vụ cách mạng qua các giai đoạn, mặc dù đa số cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, song vẫn còn một bộ phận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng. Trước thực tế đó, Đảng đã không ngừng quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thời gian qua, Đảng đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, “đui ra khi Đảng nhng kgian gio, nhng đảng viên cng sn đã quan liêu hóa, không trung thc, nhu nhược,...”(12) như V.I.Lênin đã căn dặn. Nhờ đó Đảng vẫn giữ vững được tính tiên phong, là một đảng chân chính, cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam

  Như vậy, từ những vấn đề lý luận và thực tiễn có thể khẳng định, trong toàn bộ quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn giữ vững và tăng cường bản chất của Đảng. Đó là bản chất giai cấp công nhân, là bản chất cách mạng và khoa học, bởi giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử giải phóng con người, giải phóng xã hội khỏi áp bức, bóc lột, bất công, luôn phấn đấu thực hiện thành công mục đích, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đó còn là tính tiên phong, gương mẫu của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên dựa trên tư tưởng lý luận tiến bộ và tính tổ chức chặt chẽ, thống nhất của những người đảng viên và bản lĩnh, năng lực nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

  3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng”(13). Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc bảo đảm cho Đảng vững mạnh, thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội để xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng cũng không bao giờ được xa rời vấn đề mang tính nguyên tắc đó. Hiện nay, để tiếp tục giữ vững và tăng cường bản chất của Đảng, toàn Đảng, hthng chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân cn quán triệt quan điểm của Đảng tại Ði hi ln thXIII: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Ðảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Ðảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”(14) và thực hiện các biện pháp cụ thể sau:

  Thứ nhất, nhận thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với việc giữ vững bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Việc giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên để Đảng có “sức mạnh vô địch” bảo đảm hoàn thành thắng lợi sứ mệnh mà nhân dân giao phó. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về nội dung bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đồng thời kiên quyết trong hoạt động thực tiễn để từng bước hiện thực hóa mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  Thứ hai, tiếp tục kiên định, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị, cung cấp hệ thống lý luận trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;... Đây chính là nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”(15). Đây là hc thuyết khoa hc và cách mng, có tính mở sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học”(16). Vì vy Đảng cn có sự nghiên cu thu đáo, sâu sc và có sự vn dng sáng to, phù hp trong tng giai đoạn cụ thể phi xut phát từ đầy đủ thc tin cách mng Vit Nam. Qua đó Đảng có căn cứ lý lun khoa hc trong vic hoch định đường li đúng đắn bảo đảm thực hiện lợi ích, nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đồng thời có những luận cứ sắc bén để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Ba là, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

  Đây là mt trong những bài học kinh nghiệm xuyên suốt quá trình lãnh đạo của Đảng, định hướng nhận thức và hành động của toàn Đảng, đồng thời là nguyên tắc quyết định đến sự sống còn của Đảng, của chế độ xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội chính là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng HChí Minh trong điu kin thc tin cách mng Vit Nam. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhận thức và hành động của Đảng phải trên cơ sở kiên định, không dao động, xa rời mục tiêu, lý tưởng đó.

  Bốn là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”(17). Xuất phát từ vai trò, sứ mệnh của đảng cộng sản, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề then chốt, quyết định đến năng lực cầm quyền của Đảng và thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đặc bit, trong điu kin hin nay, nước ta đứng trước nhiu nguy cơ, thách thc, nhất là nguy cơ tham nhũng, quan liêu, thoái hóa biến chất, đòi hỏi Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

  Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là vấn đề hệ trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay nhằm bảo đảm cho Đảng luôn là một tổ chức cách mạng của giai cấp công nhân, đại biểu cho trí tuệ, bản lĩnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, có “sức mạnh vô địch” để lãnh đạo đất nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

  (Dẫn theo Tác giả: TS. Nguyễn Thị ThảoHọc viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bài Đăng trên Tạp chí Khoa học chính trị số 04-2022)

  -------------------------------------------------

  (1), (4) (7) C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.596, 614 - 615 và 614

  (2) C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.18, Sđd, tr.203

  (3) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.41, tr.313

  (5) và (8) Điu lệ Đảng Cng sn Vit Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.4 và 4

  (6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.329

  (9), (10), (13), (15), (16) và (17) Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr.29-30, 237-238, 211, 9-10, 37 và 212   

  (11) và (14) Đảng Cng sn Vit Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.108 và 109

  (12) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.44, tr.154

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 860
  • Tháng hiện tại: 60110
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
  Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
  Liên hệ: (84-8) 3896 6704
  Fax: (84-8) 3896 3245