Tóm tắt: Trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Cho đến nay, mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nhưng chúng ta đã hình thành nhận thức tổng quát: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;...”(1). Tiếp cận nội dung này, bài viết khái quát kết quả thực hiện “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” để góp phần làm rõ hệ mục tiêu, giá trị hướng đến của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tóm tắt: Bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam là nội dung quan trọng thể hiện đó là một đảng cách mạng và chân chính. Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật trong sạch, vững mạnh, coi đó là vấn đề mang tính nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tạo nên “sức mạnh vô địch”. Bài viết làm rõ thực tiễn việc giữ vững bản chất của Đảng và đề xuất giải pháp tăng cường bản chất của Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước phát triển, xây dựng nước Việt Nam hùng cường.

Sáng ngày 19/5/2022, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu, trao đổi những nội dung trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tọa đàm được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị khu vực II và trực tuyến trên phần mềm MS Teams.

Tóm tắt: Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những thành tựu quan trọng về lý luận của Đảng, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đáp ứng được khát vọng của nhân dân, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn Việt Nam.

Sáng ngày 28/4/2022, Khoa Nhà nước và Pháp luật phối hợp với các Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72.A143, K72.A144, K72.A159 tại Học viện Chính trị khu vực II cùng tổ chức Tọa đàm khoa học: “Những vấn đề về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nội chính” - Một trong những chủ đề trọng tâm trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Chiều ngày 26/4/2022, liên Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72.A153, K72.A154, K72.A160, K72.A149, K72.A150 tại Học viện Chính trị khu vực II phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học: “Những nội dung trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Một trong những chủ đề trọng tâm trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Sáng ngày 26/4/2022, Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phối hợp với các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72.A156, K72.A157 và K72.A161 tại Học viện Chính trị khu vực II đồng tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề: “Quan điểm và chính sách xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh toàn diện” - Một trong những chủ đề trong cuốn sách cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 5280
  • Tháng hiện tại: 15486
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245