Đảng Cộng sản Việt Nam thật là vĩ đại ! Vì sao ?

  05/02/2023 06:12 AM


  thinhvuongvietnam.com - Cho đến nay, sau hơn ba thập kỷ chủ nghĩa xã hội hiện thực tan rã tại Liên xô và Đông Âu, nhiều đảng cộng sản đánh mất vai trò lãnh đạo, thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tiếp tục đưa dân tộc Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi mới

  Vậy vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam có thể giữ vững vai trò lãnh đạo, trở thành một trong những chính Đảng cầm quyền lâu đời nhất trong lịch sử thế giới ?

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại![1].

  Nhìn lại lịch sử của Đảng 93 năm qua cho thấy, mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều có quyền tự hào vì sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những đảng cầm quyền lâu nhất trên thế giới. Sự vĩ đại đó được minh chứng qua những dấu mốc sau:

  Dấu mốc son trong lịch sử của Đảng, chính là Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây tròn 93 năm (mùa Xuân năm 1930). Đảng ra đời là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam.

  Tháng 10 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

  Sau khi ra đời, Đảng bước lên vũ đài chính trị, lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những kỳ tích vĩ đại.

  Đó là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

   

  Đảng lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công (Ảnh tư liệu)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định: “lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”[2].

  Và với sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng lãnh đạo, cầm quyền.

  Sau khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính.

  Tháng 2/1951, Đảng Cộng sản Đông Dương đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam.

  Trong những năm tiếp theo, sự vĩ đại của Đảng là đã lãnh đạo toàn dân tộc giành thắng lợi trọn vẹn, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, trong các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam, phía Bắc bảo vệ Tổ quốc giữ vững độc lập dân tộc kiên định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Đảng lãnh đạo sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh tư liệu)

  Sự vĩ đại của Đảng, khi Đảng thẳng thắn nhìn thắng sự thật đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật và dũng cảm thực hiện Đổi mới với cách đi, phương pháp sáng tạo, với sợi chỉ đỏ xuyên suốt là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Thực tế cho thấy, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bắt đầu từ năm 1986, do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước vượt qua mọi khó khăn, có lúc là sự bao vây cấm vận, là khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, là tác động chi phối ở thời điểm những năm 1989-1991, khi trên thế giới, chủ nghĩa xã hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa toàn thế giới lâm vào thoái trào, vượt lên tất cả, với sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng lãnh đạo đất nước vững vàng đi lên xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[3].

  Vì sao mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại vĩ đại như vậy?

  Có thể khẳng định sự vĩ đại là do Đảng có năng lực lãnh đạo, cầm quyền và uy tín chính trị, được thể hiện các yếu tố cơ bản sau: 1) có đường lối đúng; 2) có tổ chức chặt chẽ; 3) có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, tôn trọng; 4) gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân ủng hộ. Có như vậy, Đảng mới có sức mạnh vô địch, vĩ đại và trường tồn cùng dân tộc.

  Thực tế ngay khi mới ra đời, Đảng Cộng sản đã nắm được quyền lãnh đạo cách mạng và được tất cả các giai tầng trong xã hội Việt Nam thừa nhận quyền lãnh đạo cách mạng. Sở dĩ như vậy, là bởi Đảng Cộng sản Việt Nam sớm biết giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Điều đó có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu đã xác định được mục tiêu cách mạng, đáp ứng được những đòi hỏi và nguyện vọng cấp bách nhất của toàn thể dân tộc Việt Nam (độc lập dân tộc), đồng thời, mục tiêu đó còn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại (quá độ lên chủ nghĩa xã hội).

  Đảng đã xây dựng được đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn. Với Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2/1930), những vấn đề cơ bản mang tính chiến lược của cách mạng Việt Nam đã được giải quyết. Đảng có phương pháp tổ chức, chỉ đạo hoạt động, phương pháp vận động quần chúng khoa học, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Từ những yếu tố đó, Đảng tạo lập được uy tín đối với nhân dân, được nhân dân hết lòng ủng hộ.

  Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên từng ngày trong sự nghiệp đổi mới đất nước

  Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ niềm tin của hết thảy nhân dân đối với Đảng. Có được niềm tin ấy, dù Đảng tồn tại dưới hình thức nào (bí mật hay công khai), dù có bao nhiêu đảng phái, tổ chức khác tham gia vũ đài chính trị, thì nhân dân vẫn tin tưởng trao quyền lãnh đạo cách mạng cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có lúc Đảng bị quân thù khủng bố ác liệt, có thời điểm hầu hết các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Xứ ủy đều bị bắt, các tổ chức, cơ sở Đảng bị đánh phá dữ dội, cách mạng tổn thất nặng nề. Nhưng vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng chưa khi nào bị đứt quãng. Bởi trong những giờ phút khó khăn, ác liệt nhất, lớp lớp đảng viên của Đảng Cộng sản đã chiến đấu không ngừng nghỉ, người trước ngã, người sau lại vươn lên giương cao ngọn cờ Đảng, không quản hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, vì thắng lợi của cách mạng và đã trở thành tượng đài bất tử trong lòng nhân dân, tạo nên niềm tin giữa dân với Đảng mà không một kẻ thù nào, không một thế lực nào có thể chia lìa.

  Niềm tin của nhân dân đối với Đảng là sức mạnh vô địch làm nên mọi chiến thắng của dân tộc ta. Chính niềm tin là cơ sở quan trọng nhất bảo đảm sự lãnh đạo liên tục của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

  Thực tiễn 93 năm qua đã khẳng định, có được thắng lợi trọn vẹn ở các thời điểm là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam: Một Đảng Cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, tôn trọng, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì Đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên[4]; không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo, cầm quyền, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tất cả điều đó để khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam.

  Một mùa Xuân mới đang đến đầy hứa hẹn, đất nước với thời cơ mới, vận hội mới, mọi người dân Việt Nam yêu nước (cả kiều bào đang ở ngoài nước) đều trao trọn niềm tin theo Đảng, tin tưởng, kiên định con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn, với quyết tâm cháy bỏng thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

  Đặng Oanh

   

  [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, Hà Nội, 2011, t.12, tr. 400.

  [3] Tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xiii/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-cong-san-viet-nam-3660.

  [4] Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức sáng 3/2/2020.

  thinhvuongvietnam.com

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
  Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
  Liên hệ: (84-8) 3896 6704
  Fax: (84-8) 3896 3245