Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu bài viết của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam 90 năm qua (1930-2020), Đảng đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhưng linh hoạt trong từng bối cảnh cụ thể của tình hình trong nước và quốc tế, đưa đến những thành tựu vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Thực tiễn đó chỉ rõ, trong bối cảnh hiện nay, tầm nhìn - năng lực dự báo của Đảng có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Lý luận về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng là một bộ phận cực kỳ quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận này vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ điều kiện và năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Hiện nay, bối cảnh thực tiễn đang đặt ra yêu cầu mới đối với việc bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng.

Đại hội XII của Đảng (1-2016) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (1). Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đảng luôn kiên trì lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đạt được những thành quả và những kinh nghiệm có giá trị trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trong tiến trình đổi mới, báo chí cách mạng nước ta, với tư cách là lực lượng xung kích, một binh chủng đặc biệt của mặt trận tư tưởng, văn hóa, đã kết hợp chặt chẽ với các binh chủng khác, tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng, phê phán và bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, việc phát huy vai trò của báo chí trên mặt công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị của các thế lực thù địch đang trở nên cấp bách và cần thiết. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm trước hết thuộc về mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng.

Trong “Bài nói tại Lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng” (1930 - 1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đó vừa là một trong những cách tiếp cận của hệ thống quan niệm Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa định hướng tiêu chuẩn cần đạt đến trong toàn bộ quá trình hoạt động, xây dựng và phát triển của Đảng. 90 năm qua (1930 - 2020), bằng thực tiễn vẻ vang và sinh động, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu “Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”, tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại. 90 năm qua, “…lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng"...

Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Mã số: 08.2019: “Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 884
  • Tháng hiện tại: 18784
  • Tổng lượt truy cập: 119820
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245