Trong tiến trình đổi mới, báo chí cách mạng nước ta, với tư cách là lực lượng xung kích, một binh chủng đặc biệt của mặt trận tư tưởng, văn hóa, đã kết hợp chặt chẽ với các binh chủng khác, tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng, phê phán và bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, việc phát huy vai trò của báo chí trên mặt công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị của các thế lực thù địch đang trở nên cấp bách và cần thiết. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm trước hết thuộc về mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng.

Trong “Bài nói tại Lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng” (1930 - 1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đó vừa là một trong những cách tiếp cận của hệ thống quan niệm Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa định hướng tiêu chuẩn cần đạt đến trong toàn bộ quá trình hoạt động, xây dựng và phát triển của Đảng. 90 năm qua (1930 - 2020), bằng thực tiễn vẻ vang và sinh động, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu “Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”, tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại. 90 năm qua, “…lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng"...

Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Mã số: 08.2019: “Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”

Cùng với sự chống phá trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, những năm gần đây, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng internet và mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền các quan điểm, luận điệu sai trái, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội... với những thủ đoạn, chiêu bài rất tinh vi, thâm độc. Vì thế, việc nhận diện rõ âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội là rất quan trọng, là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đến nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cuộc đấu tranh này.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không phải đến thời điểm này mới đặt ra, mà là cuộc “đấu tranh không ngừng” kể từ Đảng ta ra đời, đảm nhận vai trò lãnh đạo nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Một trong những nội dung mà các thế lực thù địch thường xuyên tạc là vấn đề nhân quyền nói chung và lý luận về quyền con người nói riêng. Bài viết tập trung làm rõ ý nghĩa và phương pháp luận đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận về quyền con người nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, V.I.Lênin phê phán chủ nghĩa Makhơ trên nhiều phương diện, trong đó có sự xuyên tạc về chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác thông qua các đại biểu tiêu biểu, như Ph. Blây, Pết-txôn-tơ, Bô-gđa-nốp, X. Xu-vô-rốp. Bản chất chung của họ là đứng trên lập trường duy tâm chủ quan để “sửa chữa”,“phát triển” triết học Mác bằng cách xuyên tạc, dùng lời lẽ sáo rỗng, thuật ngữ giả danh mác xít, dùng các học thuyết phản duy vật để giả làm chủ nghĩa Mác một cách tinh vi. Sự phê phán này của V.I.Lênin có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn đối với chúng ta trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Mùa Xuân Canh Tý 2020, mùa Xuân khởi đầu thập kỷ thứ ba của thế kỷ XXI, cũng là thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học và sáng tạo, với đội ngũ đảng viên kiên trung, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tạo nên những kỳ tích vẻ vang làm rạng danh non sông, đất nước.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:7
  • Hôm nay: 304
  • Tháng hiện tại: 3935
  • Tổng lượt truy cập: 22595593
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245