thinhvuongvietnam.com - Hiện nay, lợi dụng sự suy giảm niềm tin của nhân dân, cùng với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi, bằng những quan điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với Nhà nước, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Để đấu tranh làm thất bại âm mưu đó của các thế lực thù địch thì chúng ta cần tăng cường xây dựng, củng cố niềm tin.

thinhvuongvietnam.com - Con đường phát triển của dân tộc Việt Nam đến đầu thế kỷ XX đánh dấu một bước chuyển quan trọng, với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930), đưa dân tộc phát triển theo một con đường mới đã được xác định rõ trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

thinhvuongvietnam.com - Cả phương diện lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng mà phụ thuộc vào bản chất của đảng cầm quyền.

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu bài viết của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam 90 năm qua (1930-2020), Đảng đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhưng linh hoạt trong từng bối cảnh cụ thể của tình hình trong nước và quốc tế, đưa đến những thành tựu vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Thực tiễn đó chỉ rõ, trong bối cảnh hiện nay, tầm nhìn - năng lực dự báo của Đảng có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Lý luận về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng là một bộ phận cực kỳ quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận này vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ điều kiện và năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Hiện nay, bối cảnh thực tiễn đang đặt ra yêu cầu mới đối với việc bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng.

Đại hội XII của Đảng (1-2016) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (1). Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đảng luôn kiên trì lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đạt được những thành quả và những kinh nghiệm có giá trị trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trong tiến trình đổi mới, báo chí cách mạng nước ta, với tư cách là lực lượng xung kích, một binh chủng đặc biệt của mặt trận tư tưởng, văn hóa, đã kết hợp chặt chẽ với các binh chủng khác, tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng, phê phán và bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, việc phát huy vai trò của báo chí trên mặt công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:29
  • Hôm nay: 645
  • Tháng hiện tại: 645
  • Tổng lượt truy cập: 18960
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245