Hội thảo khoa học: “Phát huy vai trò của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

  24/11/2020 06:42 PM


  Sáng ngày 24/11/2020, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát huy vai trò của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

  Dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có PGS, TS. Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Mậu Tuân - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, có ThS. Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập; TS. Đỗ Quang Dũng - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập; cùng một số lãnh đạo ban, trung tâm và biên tập viên. Về phía Học viện Chính trị khu vực II, có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: TS. Nguyễn Tấn Vinh, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai.

  Ngoài ra, Hội thảo chào đón sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ; ThS. Bùi Thị Bạch Hải - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên; đồng chí Huỳnh Văn Thanh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An; đồng chí Lê Văn Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Tạp chí Lịch sử Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện của các trường chính trị khu vực phía Nam; cùng lãnh đạo các khoa, ban, phòng, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Chính trị khu vực II.

  ThS. Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát biểu khai mạc Hội thảo

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, ThS. Phạm Chí Thành nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà báo và đại diện các trường chính trị đã có mặt tại Hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh, trải qua hơn 90 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Một trong những nguyên nhân quan trọng để Đảng và nhân dân ta làm nên những kỳ tích, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước là do Đảng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo nên sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, việc phát huy vai trò của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Đồng chí cho rằng, công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị đã nỗ lực, sáng tạo trong tuyên truyền những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước; tích cực thông tin, tuyên truyền phản ánh thực tiễn đời sống xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng; quảng bá hình ảnh, uy tín của đất nước, con người Việt Nam.

  Hội thảo sẽ là diễn đàn đa chiều, có ý nghĩa thiết thực về lý luận và thực tiễn trong việc phân tích, đánh giá vị trí, vai trò, thành tựu và cả những hạn chế của công tác xuất bản, tạp chí và giảng dạy lý luận chính trị; đồng thời, đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy vai trò của công tác xuất bản, tạp chí và giảng dạy lý luận chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo đề dẫn Hội thảo

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn cho biết: Đại hội lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”. Để lãnh đạo thành công sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, trong suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã luôn kiên trì, kiên định và quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có các cơ quan xuất bản, báo chí, các cơ sở giảng dạy lý luận chính trị…

  Bên cạnh đó, hoạt động xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, tạo sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao nhận thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định: Các ấn phẩm xuất bản là công cụ đấu tranh chống các tư tưởng sai trái, phản động, thù địch; là công cụ quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, giúp nhân dân thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài hiểu đúng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về đất nước, con người Việt Nam. Bên cạnh đó, các ấn phẩm xuất bản cũng là phương tiện thông tin sắc bén của Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội hướng đến giáo dục, thuyết phục. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn phải thẳng thắn thừa nhận rằng: công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong thời gian qua vẫn chưa phát huy hết vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Trên cơ sở tham luận, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung bàn thảo để làm rõ một số nội dung trọng tâm: những khó khăn, vướng mắc trong công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay; một số cơ quan xuất bản, báo chí, truyền thông đang bỏ trống trận địa hoặc tạo thuận lợi cho thông tin xấu độc, sai trái xâm chiếm “thị phần”; sức thuyết phục chưa cao của các tài liệu, bài viết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch...

  Trong công tác giảng dạy lý luận chính trị: Chất lượng và hiệu quả giảng dạy còn thấp so với yêu cầu mới; nội dung giảng dạy còn nặng tính lý luận, tính thực tiễn chưa cao; tính phản biện thể hiện còn mờ nhạt… Việc tham gia vào các diễn đàn, các hội thảo, hội nghị liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn thụ động, chưa tích cực, sát sao. Nhận thức của một bộ phận giảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa đầy đủ, thậm chí có một bộ phận nhỏ coi đó là công việc của Đảng, của cơ quan chức năng, ở tầm vĩ mô; thiếu kiên trì trong triển khai các giải pháp.

  PGS,TS. Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tổng kết Hội thảo

  Kết luận Hội thảo, PGS,TS. Dương Trung Ý khẳng định: Hội thảo có ý nghĩa rất lớn trong việc xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch. Với 48 bài tham luận, 20 bài viết của các khoa chuyên môn và 12 lượt đóng góp ý kiến trực tiếp, Hội thảo thống nhất ở năm nội dung sau: Thứ nhất, vai trò của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thứ hai, vai trò của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Thứ ba, thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra đối với công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thứ tư, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với vai trò của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Thứ năm, kinh nghiệm, bài học thực tiễn, kiến nghị, giải pháp nâng cao vai trò công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

  Hội thảo khoa học kết thúc vào sáng cùng ngày./.

  Tin và Ảnh: Hà Phương; Khắc Hiếu

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:13
  • Hôm nay: 344
  • Tháng hiện tại: 15721
  • Tổng lượt truy cập: 63077