Chiều ngày 22/4/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II, Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học: “Giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước về “Nghiên cứu tổng kết, đánh giá sự vận dụng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam”, mã số: KX.02.02/16-20 do PGS, TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng chủ nhiệm.

Sáng ngày 29/3/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Xã hội Học và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức Hội thảo khoa học: “Xu hướng di dân ở các vùng dân tộc thiểu số”. Đây là một trong các hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Di dân của các dân tộc thiểu số, những vấn đề đặt ra và giải pháp”, Mã số: CTDT.09-17/16-20 do Viện Xã hội học và Phát triển chủ trì.

Triển khai các hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách” (mã số: KX.04.05/16-20, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lí luận chính trị giai đoạn 2016-2020), sáng ngày 15/3/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo: “Kiểm soát xã hội đối với hệ thống chính trị Việt Nam: Thực trạng và định hướng chính sách”.

Sáng ngày 15/3/2019, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học New South Wales, Australia tổ chức Hội nghị tham vấn: “Cách tiếp cận thể chế nữ quyền cho lãnh đạo nữ ở Việt Nam: Quy trình hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị”.

Sáng ngày 12/03/2019, tại Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo khoa học “Xã hội hoá giáo dục - đào tạo ở Bình Dương: Thực trạng và định hướng chính sách”. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương: “Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương” do Học viện Chính trị khu vực II chủ trì, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn làm chủ nhiệm.

Chiều ngày 21/12/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác khoa học năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS, TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội nghị.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:28
  • Hôm nay: 212
  • Tháng hiện tại: 18308
  • Tổng lượt truy cập: 22619320