dhannd.edu.vn - Thực hiện nội dung Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị giữa 18 đơn vị được ký kết ngày 26/02/2022 tại Học viện Lục quân; Kế hoạch số 1529/T04-K8, ngày 07/8/2023 của Trường Đại học An ninh nhân dân về việc Triển khai thực hiện một số nội dung trong Quy chế phối hợp năm 2023; Quyết định số 1405/QĐ-T04-P5 ngày 06/10/2023 của Trường Đại học An ninh nhân dân về việc giao nhiệm vụ hội thảo khoa học, tọa đàm năm học 2023-2024, Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay”.

Thực hiện Công văn số 5185-CV/HVCTQG ngày 28/11/2023 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Tọa đàm về việc góp ý chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 2 tại địa phương, chiều ngày 06/12/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Toạ đàm: “Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện đối tượng 2 ở Đông Nam Bộ”.

Thực hiện kế hoạch phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023, sáng ngày 01/12/2023, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức Toạ đàm khoa học “Những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhìn lại 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Chiều ngày 29/11/2023, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức Toạ đàm “Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học”.

hcma.vn - Sáng ngày 23/11/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018-2023) – Kết quả và kinh nghiệm”.

Sáng ngày 19/11/2023, tại tỉnh Lâm Đồng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học: Phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn hiện nay.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1