Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HVCTKVII ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực II về “Triển khai tổ chức các hoạt động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Khoa Lịch sử Đảng được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung và chủ trì tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Chủ quyền lãnh thổ và phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ”. Tọa đàm khoa học đã diễn ra sáng ngày 29/12/2021, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HVCTKVII ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực II về “Triển khai tổ chức các hoạt động thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung và chủ trì tổ chức Tọa đàm khoa học: “Nhận diện, phản bác những luận điểm sai trái, thù địch về nhất nguyên chính trị và đa nguyên chính trị”. Tọa đàm khoa học đã diễn ra sáng ngày 26/12/2021, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HVCTKVII ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực II về “Triển khai tổ chức các hoạt động thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh được giao chuẩn bị nội dung và chủ trì tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Quan điểm sai trái, thù địch về Hồ Chí Minh – Nhận diện và đấu tranh”. Tọa đàm khoa học đã diễn ra sáng ngày 17/12/2021, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

hcma.vn - Ngày 9/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng), các Ban Tuyên giáo, các Trường chính trị, một số trường đại học của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Chiều ngày 21/10/2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam cường thịnh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”, theo hình thức trực tuyến.

Chiều ngày 07/10/2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm giới thiệu bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bộ sách gồm 02 cuốn) với tựa đề: “Toàn Đảng, toàn dân chung sức, chung lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và “Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Tọa đàm là một hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu, lan tỏa, nghiên cứu và vận dụng những nội dung trong bộ sách, đặc biệt góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Học viện Chính trị khu vực II. Buổi Tọa đàm giới thiệu bộ sách được diễn ra theo hình thức trực tuyến.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1