Hội thảo khoa học “Khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam cường thịnh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế” theo hình thức trực tuyến

  22/10/2021 10:46 AM


  Chiều ngày 21/10/2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam cường thịnh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”, theo hình thức trực tuyến.

  Tham dự Hội thảo, tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, có TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Thân Ngọc Anh - Trưởng khoa Triết Học; TS. Trần Văn Huấn - Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển; TS. Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển. Tại điểm cầu đại biểu khách mời có PGS, TS. Lâm Nhân - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đến từ Trường Đại học Lao động - Xã hội; Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn; Trường Đại học Văn Hiến; Trường Đại học Văn Lang; Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai; cùng toàn thể giảng viên, nghiên cứu viên và các tác giả có bài viết tham dự Hội thảo (tại điểm cầu mỗi cá nhân).

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai mạc Hội thảo (hình thức trực tuyến)

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai nhận định, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường của dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một điểm nhấn quan trọng phản ánh nhận thức mới của Đảng về sức mạnh nội sinh, về phương thức đưa đất nước phát triển trong bối cảnh mới. Trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhiều lần nhắc đến “khát vọng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đặc biệt là ngay trong chủ đề Báo cáo chính trị của Đảng đã nhấn mạnh “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”.

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai khẳng định, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học: “Khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam cường thịnh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế” với mục tiêu đề xuất các giải pháp, các khuyến nghị, chính sách khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Chính trị khu vực II.

  TS. Thân Ngọc Anh - Trưởng khoa Triết học báo cáo đề dẫn tại Hội thảo (hình thức trực tuyến)

  Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, TS. Thân Ngọc Anh khẳng định, Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Trong Đại hội lần thứ XIII của Đảng có hai điểm nhấn thể hiện rõ nhận thức mới của Đảng về sức mạnh nội sinh và cách thức phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, đó là: “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Đổi mới sáng tạo”.

  TS. Thân Ngọc Anh cho biết, với mục đích đề xuất các giải pháp, khuyến nghị các chính sách khơi dậy tinh thần, ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập cho đối tượng nghiên cứu, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị khu vực II trong những năm tới, đồng chí đề nghị, các đại biểu tham dự Hội thảo phát biểu vào hai nội dung chính, đó là: (1) Khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam cường thịnh - một số vấn đề lý luận và giải pháp; (2) Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

  Tại Hội thảo, các tác giả tham luận và đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi về 04 nội dung: Thứ nhất, đi sâu vào những vấn đề cơ sở lý luận của khơi dậy khát vọng phồn vinh, động lực chủ yếu của khơi dậy khát vọng phồn vinh, xây dựng Việt Nam cường thịnh; Thứ hai, thực hiện khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc ở một số lĩnh vực cụ thể, như kinh tế số, hệ sinh thái khởi nghiệp, giáo dục đào tạo,…; Thứ ba, phát huy vai trò, sức mạnh của một số giai tầng cụ thể trong xã hội nhằm thực hiện khát vọng phát triển Việt Nam cường thịnh; Thứ tư, phát huy các giá trị văn hoá, con người của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

  TS. Trần Văn Huấn - Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển phát biểu Tổng kết Hội thảo (hình thức trực tuyến)

  Phát biểu Tổng kết Hội thảo, TS. Trần Văn Huấn nhận thấy, để khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam cường thịnh, thì đất nước ta phải thực hiện được các mục tiêu mà Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra một cách cụ thể, đó là: (1) Đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; (2) Đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; (3) Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Chính vì vậy, Hội thảo là một hoạt động khoa học thiết thực, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất cao.

  TS. Trần Văn Huấn cho biết, trong Hội thảo, các bài tham luận, các ý kiến trao đổi, thảo luận đã thể hiện sự quan tâm của các học giả, các nhà chuyên môn, trên nhiều bình diện tiếp cận nội dung Hội thảo, bao quát về chiều rộng và cả chiều sâu, nhiều góc cạnh về mặt học thuật của việc khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam phồn thịnh, phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam. Qua đó cho thấy, những đánh giá, nhìn nhận về ý nghĩa thực tiễn to lớn, vai trò và tầm vóc của việc khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

  Hội thảo kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 75
  • Tháng hiện tại: 15722
  • Tổng lượt truy cập: 1