Sáng ngày 21/8, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm: Chiến lược quốc phòng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông Elbridge Colly - Giám đốc Chương trình Quốc phòng tại Trung tâm An ninh của Hoa Kỳ, là diễn giả chính tại tọa đàm.

Chiều ngày 04/7/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức hội thảo khoa học: “Nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ lí luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa.”

Sáng ngày 28/06/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức hội thảo khoa học: “Bối cảnh mới và nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”.

Sáng ngày 01/6/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay - Thực trạng và đề xuất”.

Kỉ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), sáng ngày 17/5, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo là một trong những sự kiện hướng đến chào mừng 70 năm truyền thống vẻ vang Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II (1949 - 2019).

Chiều ngày 22/4/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II, Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học: “Giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước về “Nghiên cứu tổng kết, đánh giá sự vận dụng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam”, mã số: KX.02.02/16-20 do PGS, TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng chủ nhiệm.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:43
  • Hôm nay: 223
  • Tháng hiện tại: 12320
  • Tổng lượt truy cập: 22465647