Ngày Pháp luật Việt Nam - Ý nghĩa về thượng tôn pháp luật

  09/11/2018 11:40 AM


  Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ hữu hiệu để quản lí nhà nước, vừa tạo một hành lang pháp lí cho sự phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, an toàn, tin cậy và thuận lợi. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh ý thức rất sớm về tầm quan trọng của Hiến pháp và pháp luật trong quản lí nhà nước và xã hội. Ngay từ năm 1919, trong bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi tới Hội nghị Versaile, Hồ Chí Minh đã yêu cầu phải “thay thế chế độ ra sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”. Tư tưởng về Hiến pháp dân chủ làm nền tảng cho nhà nước dân chủ và thượng tôn pháp luật đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

  Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần và thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật. Sau Hiến pháp năm 1946, Quốc hội Việt Nam đã ban hành các bản Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013, nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam.

  Xuất phát từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa quan trọng này, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật Việt Nam” (Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012). Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

  Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm khơi dậy ý thức công dân về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của công dân, tham gia tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và xã hội. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lí trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, Ngày Pháp luật Việt Nam còn là dịp để các cơ quan, đoàn thể vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với những ý nghĩa ấy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lí có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

   Từ năm 2012, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng năm luôn được các Bộ, Ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc. Để hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 thiết thực, hiệu quả, ngày 30/7/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2787/BTP-PBGDPL. Theo đó, chủ đề của Ngày pháp luật năm nay là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỉ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, các cơ quan, đơn vị cần tập trung vào một số nội dung sau:

  Về công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật:

  Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lí cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

  Về công tác tổ chức thi hành pháp luật:

  - Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các vấn đề pháp lí đặt ra cho Việt Nam; các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp...

  - Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lí phát sinh trong hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, nhất là những chính sách đang được quan tâm.

  - Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỉ cương, kỉ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật; siết chặt kỉ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

  - Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lí nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Có thể nói, Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp để cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật liên quan trực tiếp đến đơn vị, hoạt động của mình và cũng là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp, pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật./.

  Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực II

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:37
  • Hôm nay: 271
  • Tháng hiện tại: 8402
  • Tổng lượt truy cập: 22448128