Hội thảo khoa học: 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848-2018) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

  12/05/2018 01:57 PM


  Hội thảo khoa học: 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848-2018) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

  Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848-2018), sáng ngày 26/04/2018, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản(1848-2018) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”.
  Dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ; một số giảng viên của Đại học Hoa Sen, Đại học An Giang; đông đảo các giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II).
   


  TS Phan Công Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện II
   dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.


  Hội thảo được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” - một tác phẩm lí luận bất hủ, cương lĩnh chính trị của  phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, có giá trị lịch sử vĩ đại và tràn đầy sức sống trong thực tiễn, nhằm tiếp tục làm rõ những nguyên lí, quan điểm cơ bản, cốt lõi; khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và sức sống trường tồn Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong thời đại ngày nay và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Qua đó, đẩy mạnh cuộc đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ và phát triển sáng tạo tư tưởng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong bối cảnh hiện nay.
  Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Phan Công Khanh khẳng định: Cách đây 170 năm, ngày 24 tháng 2 năm 1848, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo đã được xuất bản. Đây là cương lĩnh đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới tiến hành đấu tranh chống lại áp bức, bóc lột, đi lên CNXH, tiến tới cộng sản chủ nghĩa. 170 năm đã trôi qua, thế giới có nhiều biến đổi nhưng những tư tưởng vĩ đại của Tuyên ngôn sẽ tiếp tục soi sáng con đường của nhân loại đi tới chủ nghĩa cộng sản. 
  Lãnh tụ Hồ Chí Minh tiếp nhận tinh thần của Tuyên ngôn qua tiếp xúc tác phẩm “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin vào năm 1920 tại Paris (Pháp). Đây là một trong những tác phẩm thể hiện đúng đắn, sinh động tinh thần của Tuyên ngôn trong bối cảnh lịch sử mới của các cuộc cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Theo đó, Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua là minh chứng sống động thể hiện sự vận dụng, phát triển đúng đắn, sáng tạo tinh thần của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong điều kiện mới.
  Báo cáo đề dẫn do TS. Nguyễn Thị Tú Oanh - Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời, là thành quả của quá trình nghiên cứu khoa học gắn với tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng của giai cấp công nhân châu Âu giữa thế kỉ XIX. Sự ra đời của Tuyên ngôn đánh dấu sự hình thành cơ bản của Chủ nghĩa Mác, là văn kiện đánh dấu bước ngoặt sự phát triển của phòng trào cộng sản và công nhân quốc tế. 170 năm đã trôi qua, nhưng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn là cương lĩnh, là ngọn cờ chiến đấu của những người cộng sản, dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống lại CNTB và giải phóng loài người vĩnh viễn thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột. Những giá trị và thông điệp thời đại từ Tuyên ngôn vẫn là mục tiêu cao cả của nhân loại hôm nay: Thực hiện sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân, thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa nhằm làm cho “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người”; để các quốc gia – dân tộc được độc lập, tự do, hòa bình và thịnh vượng.


  Đối với cách mạng Việt Nam, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có vai trò to lớn. Được soi sáng bởi tư tưởng của Tuyên ngôn, Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 88 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn thử thách, khó khăn, huy động mọi nguồn lực của đất nước, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại, đã và đang vững bước đi lên CNXH. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã khẳng định con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử, thể hiện sự vận dụng tài tình, đúng đắn, sáng tạo tinh thần của Tuyên ngôn trong điều kiện mới. Sự sụp đổ của hệ thống các nước XHCN hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của mô hình xã hội XHCN sai lầm, cứng nhắc, không thể coi đó là sự kết thúc của Chủ nghĩa Mác nói chung và Tuyên ngôn nói riêng. Sự sụp đổ này đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Hiện nay, những thành tựu trong công cuộc đổi mới ở các nước XHCN trên thế giới và sự xuất hiện của các trào lưu CNXH mới ở các châu lục và ngay trong lòng các nước TBCN đã minh chứng cho giá trị lí luận, thực tiễn, sức sống bền vững của Tuyên ngôn và Chủ nghĩa Mác-Lênin.


  Tại Hội thảo, các tham luận tập trung đi sâu phân tích bối cảnh ra đời; giá trị, sức sống của các nguyên lí cơ bản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; sự kế thừa, phát triển, vận dụng trong thực tiễn phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Các đại biểu, nhà khoa học tiếp tục khẳng định, luận giải sâu sắc nội dung những nguyên lí, tư tưởng cơ bản trong Tuyên ngôn; đồng thời, chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, phát triển phù hợp điều kiện hoàn cảnh lịch sử mới trong giai đoạn hiện nay của thời đại. Phân tích, làm rõ những thành công và bài học của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế dưới ánh sáng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Làm rõ sự vận dụng những nguyên lý và tư tưởng chỉ đạo trong Tuyên ngôn đối với sự nghiệp đổi mới và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay. Đấu tranh, phê phán các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch; phủ nhận giá trị lịch sử và hiện thực Tuyên ngôn nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung,…


  Các tham luận đều thống nhất nhận định: Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đánh dấu sự hình thành về cơ bản lí luận của chủ nghĩa Mác. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là cương lĩnh đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới tiến hành cuộc đấu tranh chống lại ách áp bức bóc lột của CNTB, đi lên CNXH và tiến tới chủ nghĩa cộng sản. 
  170 năm đã trôi qua, những tư tưởng, nguyên lí khoa học trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã được lịch sử kiểm nghiệm, được thực tiễn cuộc sống khẳng định chân giá trị bất diệt và luôn mang ý nghĩa thời sự nóng hổi. Nó vừa có tính lý luận khoa học sâu sắc và giá trị nhân văn cao cả hướng tới giải phóng triệt để con người; vừa có tính chỉ đạo hoạt động thực tiễn mạnh mẽ, cổ vũ những người cộng sản và những nhà khoa học chân chính tiếp tục nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Tuyên ngôn vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể hiện nay, để đưa sự nghiệp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân để đi đến thắng lợi hoàn toàn.
  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  Minh Xuân

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 191
  • Tháng hiện tại: 12288
  • Tổng lượt truy cập: 22465615