Hội thảo khoa học: “Phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

  01/07/2019 02:25 PM


  Sáng ngày 29/6/2019, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn“. Hội thảo thuộc Đề tài cấp Bộ do PGS, TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ nhiệm.

  Tham dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS  Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ nhiệm đề tài; PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu - Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển; đồng chí Võ Thế Tùng - Thư ký Phó Giám đốc.

  Về phía Học viện II có TS. Phan Công Khanh - Phó Giám đốc; đại diện Ban Quản lí khoa học, Khoa triết, Khoa văn hóa và phát triển, Khoa kinh tế chính trị.

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Duy Bắc khẳng định: Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề lí luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay, đặt trong bối cảnh của đất nước nói chung, của khu vực Nam Bộ, của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới, mặc dù công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa, con người đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận, nhưng nhìn một cách tổng thể, sự phát triển của lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội… chưa đủ mạnh để tác động đến hiệu quả xây dựng con người; phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

  PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc báo cáo đề dẫn Hội thảo

  Để tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực cần một tầm nhìn mới, phải coi văn hóa, con người là một đột phá chiến lược cùng ba đột phá trên lĩnh vực kinh tế, nhân lực, cơ sở hạ tầng nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển bền vững đất nước. Xuất phát từ những cơ sở lí luận và thực tiễn nói trên, vấn đề phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực rất cần thiết được tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ cả về phương diện lí luận và thực tiễn, đặc biệt, đặt trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động lớn như hiện nay.

  Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung vào một số vấn đề: (1) Phương pháp luận nghiên cứu văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế. (2) Mối quan hệ giữa văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong phát triển bền vững đất nước. (3) Bối cảnh mới và những tác động đối với việc phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay. (4) Thực trạng phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực từ năm 1991 đến nay (nhất là thực trạng phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực ở khu vực Nam Bộ); (5) Đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Kết thúc Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Duy Bắc kết luận: Các ý kiến tham luận của Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa. Qua hơn 30 năm đổi mới đất nước, nhận thức lí luận của Đảng ta về văn hóa đã có bước phát triển quan trọng, trở thành cơ sở chỉ đạo thực tiễn phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Các Văn kiện của Đảng ngày càng khẳng định rõ: Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng con người là nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm, xuyên suốt mọi hoạt động văn hóa. Con người vừa là chủ thể sáng tạo ra các giá trị văn hóa, là chủ thể xây dựng nền văn hóa dân tộc, vừa là sản phẩm của văn hóa. Hội thảo đã gợi mở, đặt ra những vấn đề mới về mối quan hệ giữa văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ rõ những nguyên nhân khách chủ quan, khách quan trong suy thoái văn hóa, giáo dục. Từ đó, PGS, TS Nguyễn Duy Bắc đã nhấn mạnh một số giải pháp, đó là: Triển khai, thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, đề ra các tiêu chí, giải pháp một cách cụ thể, rõ ràng, mang tính chất định lượng. Bên cạnh đó, đồng bộ giữa các yếu tố văn hóa, con người và nguồn nhân lực. Văn hóa, con người và nguồn nhân lực là động lực của nhau và không tách rời chính trị./.

  Tin và ảnh: Khắc Hiếu

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 9
  • Tháng hiện tại: 35035
  • Tổng lượt truy cập: 1