ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2012

  04/09/2013 07:00 AM


  Đề tài khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu năm 2012 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II

  ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2012
  01. Ảnh hưởng của vấn đề Biển Đông trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Quan hệ quốc tế
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Bình
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  06/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  02. Sự chuyển biến trong hành động của đội ngũ cán bộ cấp phường ở Thành phố Hồ Chí Minh qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2006-2010).
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Kim Ninh
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  10/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  03. Tìm hiểu hứng thú học Lý luận chính trị của học viên ở Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Xã hội học và Tâm lý LĐQL
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Thị Song Quỳnh
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  13/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  04. Phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Tạp chí Khoa học chính trị
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thị Ngọc Loan
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  10/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  05. Khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Văn hóa và phát triển
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  12/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  06. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở các xã, phường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu – thực trạng và giải pháp.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Xây dựng Đảng
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Văn Bình
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  12/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  07. Hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Quản lý kinh tế
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Điển
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  11/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  08. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngòai đến phát triển ngành công nghiệp phụ trợ thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế phát triển
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Thị Kim Phương
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  13/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  09. Thu hút vốn đầu tư mạo hiểm nước ngoài vào khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế phát triển
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Minh Tâm
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  13/12/2012
  Kết quả đánh giá: Đạt
  10. Vận dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý đào tạo
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Phương
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  13/12/2012
  Kết quả đánh giá: Đạt
  11. Sự biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp trong quá trình đô thị hóa ở Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Triết học
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Chí Tâm
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  14/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  12. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm ở tỉnh Đồng Nai hiện nay
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế chính trị
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Trọng Đường
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  /12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  13. Nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý nhà nước về môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Nhà nước và Pháp luật
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Nguyệt Thu
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  21/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá
  14. Thực hiện pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Nhà nước và Pháp luật
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Thu Hiền
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  21/12/2012
  Kết quả đánh giá: Đạt
  15. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011 – 2020
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Tú Oanh
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  19/12/2012
  Kết quả đánh giá: Xuất sắc
  16. Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - cách mạng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Văn hóa và phát triển
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Hoàng Chương
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  19/12/2012
  Kết quả đánh giá:  Khá
  17. Phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành điện tử vùng Đông Nam bộ (Qua thực tiễn ở Thành phố Hồ Chí Minh)
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế phát triển
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tấn Vinh
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  24/12/2012
  Kết quả đánh giá: Xuất sắc
  18. Tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý khoa học
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hồng Hải
  Ngày quyết định làm: 05/01/2012
  Ngày nghiệm thu:  24/12/2012
  Kết quả đánh giá: Khá

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 31
  • Tháng hiện tại: 11147
  • Tổng lượt truy cập: 22674391