Đề tài khoa học cấp cơ sở

  20/08/2012 07:00 AM


  Đề tài khoa học cấp cơ sở

  ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
  01. Nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của ngành cao su vùng Đông Nam bộ .
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Hội đồng liên khoa Kinh tế
  Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Khánh Phương
  Ngày nghiệm thu:  07/6/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  02.Giai cấp công nhân Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – Những vấn đề cấp bách đặt ra trong thực tiễn.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Hội đồng liên khoa Triết
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Hanh Thông
  Ngày nghiệm thu: Ngày 01/7/2010
  Kết quả đánh giá: Loại  Đạt
  03. Âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc ở các tỉnh Nam bộ
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Chính trị học
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Tăng
  Ngày nghiệm thu: Tháng 11/2011
  Kết quả đánh giá: Khá
  04. Một số vấn đề về quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện nay
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Quan hệ Quốc tế
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Quang Đản
  Ngày nghiệm thu: Tháng 11/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  05. Vốn ODA ở thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế phát triển
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Minh Tâm
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  06. Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng Đông Nam bộ trong tiến trình đổi mới – thực trạng và giải pháp
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Lịch sử đảng
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Thị Hương
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  07. Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh từ sau khi gia nhập WTO: thành tựu, hạn chế và triền vọng.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Quản lý kinh tế
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Chiếm Hiếu
  Ngày quyết định làm: Tháng 01/2010
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  08. Nền hành chính nhà nước Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Nhà nứơc và pháp luật
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Phúc
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  09. Lễ hội dân gian vùng Đông Nam bộ trong nền kinh tế thị trường
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Văn hóa và phát triển
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Công Khanh
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  10. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngòai quốc doanh ở tỉnh Đồng Nai – thực trạng và giải pháp
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Xây dựng Đảng
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Văn Bình
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  11. Vấn đề đạo đức cán bộ, công chức cấp cơ  sở TP. Hồ Chí Minh trước yêu cầu của thời kỳ đổi mới
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Triết học
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Minh Hằng
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  12. Quản lý nhà nước trên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở TP. Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý khoa học
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hằng
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  13 Xây dựng chương trình bổi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp huyện.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Hội đồng KH liên khoa Chính trị - Lịch sử
  Chủ nhiệm đề tài: PGS-TS. Hùynh Thị Gấm
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  14. Thực hiện chính sách tài chính nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp.
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Quản lý kinh tế
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Hùng
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Đạt
  15. Văn hóa gia đình tại một số quận, huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh trước tác động của quá trình đô thị hóa – thực trạng và giải pháp
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa CNXH khoa học
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Tú Oanh
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  16. Tác động của khoa học - công nghệ đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Văn hóa và Phát triển
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Oanh Kiều
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Đạt
  17. Sự tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống nông dân Quận 9 – Tp. Hồ Chí Minh
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Triết học
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Chí Tâm
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  18. An sinh xã hội ở Tp. Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý khoa học
  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Thị Phượng
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  19. Ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đến đời sống tín đồ dạo Phật tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Dân tộc – Tôn giáo và Tín ngưỡng
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Xuân Hương
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  20. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh trong sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh Đồng Nai – Thực trạng và giải pháp
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Xây dựng Đảng
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Đào Thịnh
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Khá
  21. Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Bình Dương hiện nay
  Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế chính trị
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Trọng Đường
  Ngày nghiệm thu: Tháng 12/2010
  Kết quả đánh giá: Đạt

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:12
  • Hôm nay: 1024
  • Tháng hiện tại: 12734
  • Tổng lượt truy cập: 22737297