Giới thiệu Văn phòng

  27/04/2023 05:37 PM


  GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

   

  I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

  1. Vị trí, chức năng

  Văn phòng là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động chung của Học viện II; là đầu mối tổng hợp thông tin phục vụ sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, công tác hành chính, hậu cần và dịch vụ công tại Học viện.

  2. Nhiệm vụ

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Giám đốc xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) của Học viện; theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Giám đốc kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; xây dựng và tổ chức thực hiện lịch làm việc của Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy; thu thập và cung cấp thông tin tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện; giúp Giám đốc trong các hoạt động đối nội, đối ngoại và các hoạt động lễ nghi, khánh tiết, lễ tân của Học viện.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quản lý của Học viện; thẩm định, hiệu đính các văn bản của các đơn vị và của Học viện trước khi trình Giám đốc ký ban hành. Tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và văn bản quản lý của Giám đốc.

  - Tổ chức thực hiện và thống nhất quản lý công tác văn thư, lưu trữ, in ấn, sao chụp, bảo mật thông tin theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tiếp nhận, xử lý, phát hành công văn đi, đến; bảo quản và sử dụng con dấu của Học viện đúng quy định của pháp luật; quản lý và thực hiện các thủ tục sao lục, chứng thực các loại giấy tờ theo quy định.

  - Tổ chức phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu, làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và khách của Học viện; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của Học viện do Giám đốc phát động.

  - Thực hiện việc quản lý, khai thác cơ sở vật chất của Học viện có hiệu quả, tăng nguồn thu theo đúng quy định hiện hành; quản lý nề nếp sinh hoạt, an ninh trật tự đối với học viên tại ký túc xá Học viện.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, mua sắm vật tư, tài sản, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Học viện.

  - Thực hiện công tác khám chữa bệnh ban đầu, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên của Học viện; đảm bảo công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh tại Học viện.

  - Tham mưu, giúp việc cho Đảng, Đoàn thể Học viện II.

  - Giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cơ quan trong và ngoài giờ làm việc.

  - Quản lý và điều hành phương tiện giao thông phục vụ các hoạt động của Học viện.

  - Quản lý, theo dõi, giám sát và huấn luyện về công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ tại Học viện.

  - Quản lý, xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động của Văn phòng về mọi mặt; thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng đối với viên chức, người lao động của đơn vị theo phân cấp quản lý; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, các loại hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý và tài sản được Giám đốc giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khách do Giám đốc phân công.

  II. Tổ chức bộ máy

  1. Lãnh đạo Văn phòng gồm:

  + Đồng chí Tạ Văn Khôi - Chánh Văn phòng

  + Đồng chí Sái Công Sim - Phó Chánh Văn phòng

  2. Văn phòng gồm các đơn vị trực thuộc:

  + Phòng Hành chính - Tổng hợp

  + Phòng Quản trị và Ứng dụng công nghệ thông tin

  + Trung tâm Hỗ trợ đào tạo - khoa học.

  - Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng tại điểm tháng 3/2023: 59 đồng chí.

  III. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển

  - Ngày 27/6/2014, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký ban hành Quyết định số 2953/QĐ-HVCTQG về Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực II. Quyết định gắn với dấu mốc đổi tên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II sang Học viện Chính trị khu vực II đến ngày nay. Lúc này Văn phòng Học viện II có các phòng sau:

  1. Phòng Tổng hợp

  2. Phòng Hành chính

  3. Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể

  4. Phòng Quản trị

  5. Phòng Công nghệ thông tin

  6. Phòng Xây dựng cơ bản

  7. Phòng Quản lý xe

  8. Phòng Bảo vệ

  9. Trạm Y tế

  - Ngày 28/4/2017 Học viện II có Quyết định số 259/QĐ-HVCTKVII về Sáp nhập Phòng Xây dựng cơ bản và Phòng Quản trị thuộc Văn phòng.

  - Ngày 28/4/2017 Học viện II có Quyết định số 263/QĐ-HVCTKVII về Sáp nhập Phòng Quản lý xe và Phòng Hành chính thuộc Văn phòng.

  - Ngày 15/5/2017 Học viện II có Quyết định số 307/QĐ-HVCTKVII về xác định tên gọi đơn vị y tế của Học viện II.

  - Ngày 18/8/2017 Học viện II có Quyết định số 749/QĐ-HVCTKVII về Sáp nhập Phòng Bảo vệ vào Phòng Hành chính thuộc Văn phòng.

  - Ngày 23/3/2018 Học viện II có Quyết định số 161/QĐ-HVCTKVII về điều chuyển một số nhiệm vụ của phòng Quản trị sang Phòng Hành chính.

  - Ngày 12/6/2018 Học viện II có Quyết định số 570/QĐ-HVCTKVII về Sáp nhập Phòng Tổng hợp và Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể thuộc Văn phòng.

  - Ngày 12/6/2018 Học viện II có Quyết định số 570/QĐ-HVCTKVII về Sáp nhập Phòng Quản trị, Trạm Y tế, Phòng Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng lấy tên gọi Phòng Quản trị và Ứng dụng công nghệ thông tin.

  - Ngày 28/12/2018 Học viện II có Quyết định số 1547/QĐ-HVCTKVII quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng.

  - Ngày 06/6/2019 Học viện II có Thông báo số 269/TB-HVCTKVII về Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo - khoa học; Phòng Hành chính và Tổng hợp (Trung tâm Hỗ trợ đào tạo - khoa học được thành lập khi tách các bộ phận, nhân sự của  đội xe, hội trường, nhà khách, bảo vệ thuộc Phòng Hành chính; phần nhân sự còn lại của Phòng Hành chính sáp nhập vào phòng Tổng hợp công tác Đảng đoàn thể lấy tên gọi là Phòng Hành chính và Tổng hợp).

  Như vậy đến nay Văn phòng Học viện II gồm có các phòng sau:

  1. Phòng Hành chính và Tổng hợp.

  2. Phòng Quản trị và Ứng dụng công nghệ thông tin.

  3. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo - khoa học.

  IV. Thành tích

  Danh hiệu khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 của tập thể Văn phòng

  1. Phòng Hành chính và Tổng hợp

  - Với tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, Phòng Hành chính và Tổng hợp đạt được những thành tích sau:

  - Ba năm liên tiếp 2017 - 2019 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua cấp bộ”của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khen tặng.

  - Ba năm liên tiếp2017 - 2019 đạt danh hiệu Tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II và đạt danh hiệu “Công đoàn bộ phận Vững mạnh” của Công đoàn cơ sở Học viện Chính trị khu vực II.

  2. Phòng Quản trị và Ứng dụng công nghệ thông tin

  - Từ năm 2015 đến 2018, phòng Quản trị và Ứng dụng công nghệ thông tin đạt các danh hiệu“Tập thể lao động tiên tiến”.

  - Trong năm 2019, phòng Quản trị và Ứng dụng công nghệ thông tin đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Học viện ghi nhận và khen thưởng với các mặt công tác, cụ thể: Về mặt Đảng: “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Về mặt Chính quyền: “Tập thể lao động xuất sắc”; Về mặt Công đoàn: “Tập thể Công đoàn xuất sắc”; 18 Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 02 cá nhân đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 02 Cá nhân đạt danh hiệu: “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 04 Cá nhân đạt danh hiệu: “Công đoàn viên xuất sắc”.

  3. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo - khoa học

  - Thành lập năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo - khoa học cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến, 01 chiến sĩ thi đua cơ sở”.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1