Thông tin về Văn phòng

  07/07/2017 07:00 AM


  THÔNG TIN VĂN PHÒNG

  I. Thông tin đơn vị

  Tên đơn vị: Văn phòng
  Chánh Văn phòng: Lê Văn Thành
  Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Pha Lê

  II. Chức năng của Văn phòng

  Văn phòng là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện, tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động chung của Học viện; là đầu mối tổng hợp thông tin phục vụ sự quản lý, chỉ đạo của Ban Giám đốc; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, công tác hành chính và hậu cần tại Học viện.
  III. Nhiệm vụ của Văn phòng
  1. Chủ trì, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác (ngắn hạn, dài hạn) của Học viện; làm công tác thông tin tổng hợp, định kỳ báo cáo Ban Giám đốc kết quả thực hiện kế hoạch; sắp xếp thời gian và tổ chức các buổi họp của Học viện do Ban Giám đốc chủ trì hoặc làm việc của Ban Giám đốc với thủ trưởng các đơn vị trong Học viện.
  2. Soạn thảo, thẩm định, hiệu đính các văn bản của các đơn vị và của Học viện trước khi trình Giám đốc ký ban hành. Tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước và văn bản quản lý của Giám đốc Học viện.
  3. Theo ủy quyền của Giám đốc, Chánh Văn phòng chủ trì các cuộc họp, làm việc với các đơn vị để thống nhất ý kiến về việc giải quyết các vấn đề mà các đơn vị còn có ý kiến khác nhau, trình Giám đốc quyết định.
  4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại; hoạt động lễ nghi, khánh tiết của Học viện.
  5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác xuất bản.
  6. Xây dựng quy định và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
  7. Theo dõi và hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cho các đơn vị thuộc Học viện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
  8. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật, đánh máy, thu thập, in ấn và quản lý các loại thông tin hành chính theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận, xử lý, phát hành công văn, giấy tờ đi, đến, bảo quản và sử dụng con dấu của Học viện đúng quy định của pháp luật; Quản lý và thực hiện các thủ tục cấp phó bản, chứng thực sao y các loại giấy tờ theo quy định.
  9. Quản lý và điều hành phương tiện giao thông cho các công việc chung của Học viện; liên hệ để sắp xếp, bố trí phương tiện đi lại, chỗ ở cho Ban Giám đốc khi đi công tác.
  10. Giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cơ quan.
  11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch lắp đặt, sửa chữa, mua sắm vật tư, tài sản phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, học tập…
  12. Quản lý, khai thác cơ sở vật chất hiện có của Học viện để tăng nguồn thu phúc lợi theo đúng quy định hiện hành.
  13. Thực hiện công tác khám, chữa bệnh ban đầu, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và học viên; đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm.
  IV. Tổ chức bộ máy của Văn phòng
  1. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm có:
  - Lãnh đạo Văn phòng.
  - Các phòng chức năng, gồm:
      + Phòng Tổng hợp;
    + Phòng Hành chính;
    + Phòng Quản trị;
    + Phòng Y tế;
    + Phòng Bảo vệ;
    + Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể.

  2. Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, các phòng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tổ trực thuộc có Tổ trưởng.
  Mỗi Phòng có từ 01 đến 02 đồng chí Phó Trưởng phòng làm nhiệm vụ giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của Phòng. Số lượng các Phó trưởng phòng do Giám đốc Học viện quyết định.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:32
  • Hôm nay: 1200
  • Tháng hiện tại: 23902
  • Tổng lượt truy cập: 22633505