Giới thiệu về Trung tâm thông tin khoa học

  13/07/2017 07:00 AM


  TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU - THƯ VIỆN


  1. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị
      - Chức năng: Trung tâm Thông tin Khoa học có chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện II quản lí, bảo đảm hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu lí luận của Học viện II; làm đầu mối nghiệp vụ thông tin, tư liệu của toàn Học viện II.
      - Nhiệm vụ:
  1. Cung cấp những thông tin, tư liệu cần thiết, kịp thời cho việc nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  2. Khai thác, xử lí, lựa chọn, phân loại, bảo quản các tư liệu, xây dựng các dữ liệu, đảm bảo tư liệu phục vụ tốt yêu cầu sử dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, học viên và các đối tượng khác của Học viện II.
  3. Quản lí và tổ chức hoạt động của Trung tâm Thông tin, bổ sung tài liệu theo kế hoạch đã được duyệt, thực hiện đúng nguyên tắc, nghiệp vụ và quy trình hoạt động của Trung tâm Thông tin để phục vụ các đối tượng dùng tin theo quy định.
  4. Tổ chức quản lí và phát hành sách báo học tập, tài liệu tham khảo phục vụ đầy đủ, kịp thời cho cán bộ và học viên của Học viện II.
  5. Quản lí, lưu trữ và bảo quản tài liệu thông tin khoa học theo đúng quy định về lưu trữ trong Học viện II. Quan tâm xây dựng Phòng Truyền thống của Học viện II.
  6. Quản lí có hiệu quả kinh phí, cơ sở vật chất kĩ thuật của hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện do Học viện II giao cho sử dụng.
  7. Cung cấp đầy đủ sách giáo khoa, giáo trình, tập bài giảng, sách tham khảo, tài liệu học tập, báo, tạp chí cho cán bộ nghiên cứu, giảng viên và học viên đang công tác và học tập tại Học viện II.
  8. Tổ chức thông tin khoa học, báo cáo thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và học viên.
  9. Đảm bảo quản lí đúng nguyên tắc những tài liệu mật, quan trọng.
  10. Phối hợp với các đơn vị trong sử dụng, khai thác sách, báo, tài liệu, tư liệu.
  11. Xây dựng kế hoạch và trình Giám đốc phê duyệt mở rộng quan hệ với các cơ quan hữu quan ngoài Học viện II để bổ sung sách báo, tài liệu, tư liệu.
  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện II giao.
  2. Khái quát các giai đoạn phát triển và xây dựng đơn vị
      Tiền thân của Trung tâm Thông tin khoa học là đơn vị trực thuộc Trường Đảng miền Nam (ra đời vào năm 1949), đến năm 1990 (sau khi sáp nhập 4 trường Đảng thuộc khu vực phía Nam thành Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II) đơn vị được thành lập và thay đổi tên gọi theo các giai đoạn như sau:
      - Từ năm 1990 - 2006: Phòng Thông tin - Tư liệu -Thư viện;
      - Từ 2006 - 2014: Trung tâm Thông tin - Tư liệu -Thư viện;
      - Từ 2014 đến nay: Trung tâm Thông tin khoa học.
  3. Lãnh đạo đơn vị
  1. ThS. Bùi Thị Phượng - Phó Giám đốc phụ trách
  2. CN. Phan Thị Hồng - Phó Giám đốc
  4. Thành tích và khen thưởng của đơn vị (từ năm 2011 đến 2016)
  - Năm học 2011 - 2012: Tập thể Lao động tiên tiến
  - Năm học 2012 - 2013: Tập thể Lao động xuất sắc
  - Năm học 2013 - 2014: Tập thể Lao động xuất sắc
  - Năm học 2014 - 2015: Tập thể Lao động tiên tiến
  - Năm học 2015 - 2016: Tập thể Lao động tiên tiến
  5. Địa chỉ liên hệ
      - Số điện thoại đơn vị: 08.3896.6363
      -  Email: trungtam_tttltv@hcma2.edu.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:24
  • Hôm nay: 686
  • Tháng hiện tại: 21731
  • Tổng lượt truy cập: 22684630