Thông tin về Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

  01/08/2017 07:00 AM


  Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo


  1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
  1.1. Chức năng
  - Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy tại Học viện II;
  - Tổ chức và phối hợp thực hiện nghiệp vụ công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.
  1.2. Nhiệm vụ
  1.2.1 Nhiệm vụ khảo thí
  - Tham mưu xây dựng các văn bản, quy định về công tác khảo thí phù hợp với qui định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và phù hợp với điều kiện của Học viện II; hướng dẫn thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí;
  - Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các quy chế, quy định về công tác khảo thí; đánh giá, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác khảo thí;
  - Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn và giám sát việc tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo đối với các kết quả thi hết môn;
  - Chủ trì, tổ chức thẩm định giá trị văn bằng, chứng chỉ và phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan văn bằng chứng chỉ;
  - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ văn bản, hồ sơ thuộc phạm vi chuyên môn.
  1.2.2 Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng đào tạo
  - Tham mưu xây dựng các văn bản, quy định về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo phù hợp với qui định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và phù hợp với điều kiện của Học viện II; hướng dẫn thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng đào tạo;
  - Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các quy chế, quy định về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo; đánh giá, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng đào tạo;
  - Tham mưu xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo và tổ chức công tác tự đánh giá ở các đơn vị theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo;
  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nghiệp vụ công tác đảm bảo chất lượng đào tạo như tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học; tổ chức dự giờ, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kiểm định chất lượng đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý…
  - Tham gia các Hội đồng có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo Quyết định của Giám đốc Học viện II.
  1.2.3 Nhiệm vụ về phương pháp giảng dạy
  Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu cho Giám đốc Học viện II về công tác học tập, nghiên cứu, áp dụng, đổi mới phương pháp dạy học ở Học viện II.
  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện II phân công.
  2. Các giai đoạn xây dựng và phát triển của đơn vị
  Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đạo tạo thuộc Học viện Chính trị khu vực II được thành lập theo Quyết định số 4842/QĐ-HVCTQG ngày 7/11/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  Căn cứ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và lề lối làm việc của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo ban hành theo Quyết định số 247/QĐ-HVCTKVII ngày 5/5/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.
  3. Lãnh đạo đơn vị
  - TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm.
  4. Thành tích và khen thưởng của đơn vị
  - Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền;
  - Đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.
  5. Địa chỉ liên hệ
      Phòng: 209
      Sđt nội bộ: 209


  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 1248
  • Tháng hiện tại: 23950
  • Tổng lượt truy cập: 22633553