Tạp chí Khoa học chính trị

  12/03/2019 07:34 AM


  TẠP CHÍ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

  1. Cơ cấu tổ chức

  Tạp chí Khoa học chính trị là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực II, ra đời trên cơ sở của tờ Thông tin Khoa học chính trị trực thuộc trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II và được chính thức cấp Giấy phép xuất bản vào ngày 05/02/1996.

  PHÓ GIÁM ĐỐC KIÊM QUYỀN TỔNG BIÊN TẬP

  TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 

  PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

  TS. TRẦN THỊ KIM NINH

  Danh sách cán bộ, nghiên cứu viên:

  1. Trần Hùng Phi - Nghiên cứu viên chính - Phó trưởng Phòng biên tập

  2. Nguyễn Khắc Hiếu - Nghiên cứu viên

  3. Hồ Tố Anh - Nghiên cứu viên

  4. Nguyễn Đình Thái - Nghiên cứu viên

  5. Nguyễn Thị Bích Cần - Nghiên cứu viên

  6. Trần Thị Huyền Chang - Nghiên cứu viên

  7. Lê Minh Xuân - Nghiên cứu viên

  8. Đỗ Hoài Thương - Nghiên cứu viên

  9. Nguyễn Thị Thu nhi - Nghiên cứu viên

  10. Hà Ly - Chuyên viên

  11. Nguyễn Thị Tuyết Hằng - Giảng viên

  12. Đinh Văn An - Nghiên cứu viên chính

  2. Chức năng, nhiệm vụ

  Tạp chí đăng tải các công trình khoa học nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu quán triệt đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin lí luận trong và ngoài nước, các bài giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khu vực Nam bộ và cả nước của đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn của khu vực Nam bộ nói riêng, các địa phương trong cả nước nói chung.

  3. Cơ cấu tổ chức

  Hiện nay, Tạp chí Khoa học chính trị có tổng số 14 cán bộ, viên chức. Trong đó, về cơ cấu giới tính: có 04 nam và 10 nữ; về cơ cấu độ tuổi: từ 50 tuổi trở lên có 01 đồng chí, từ 40-50 tuổi có 03 đồng chí, dưới 40 tuổi có 10 đồng chí; về trình độ chuyên môn có 02 tiến sĩ, 01 đồng chí đang học nghiên cứu sinh, 06 thạc sĩ, 02 đồng chí đang học cao học, 03 cử nhân. Tạp chí có 02 phòng chức năng: Phòng Biên tập và Phòng Trị sự - Phát hành. Đội ngũ lãnh đạo, quản lí của Tạp chí bao gồm: Tổng biên tập (do Phó Giám đốc Học viện kiêm), 01 Phó Tổng biên tập, 01 Phó Trưởng phòng Biên tập.

  4. Thành tựu của đơn vị

  - Về công tác chuyên môn: Số đầu tiên của Tạp chí Khoa học chính trị được xuất bản vào tháng 3/1996. Từ đó đến nay, chặng đường hình thành và phát triển của Tạp chí Khoa học chính trị đã ghi nhận những bước trưởng thành đáng tự hào của một tạp chí nghiên cứu khoa học về lí luận chính trị: Từ xuất bản 03 kì/năm với 60 trang/kì (năm 1996), đến xuất bản 06 kì/năm với 80 trang/kì, 08 kì/năm với 96 trang/kì và xuất bản 10 kì/năm (năm 2016). Từ năm 2011, các công trình đăng tải trên Tạp chí Khoa học chính trị ở một số chuyên ngành: Kinh tế, Triết học, Chính trị học, Xã hội học đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chấm điểm công trình (từ 0,1 đến 0,5 điểm). Đó là sự ghi nhận chất lượng khoa học của Tạp chí.

  - Tạp chí Khoa học chính trị thường xuyên đạt giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh do Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm (giải Ba, giải Khuyến khích…)

  5. Định hướng

  - Xây dựng Chuyên mục mang tính đặc thù: Phát triển bền vững vùng Nam Bộ;

  - Xây dựng đội ngũ biên tập viên chuyên nghiệp, có kĩ năng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ biên tập viên trẻ.

  - Xây dựng mạng lưới cộng tác viên bao gồm các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách, các nhà khoa học đầu ngành, có uy tín khoa học, các nhà hoạt động trong lĩnh vực thực tiễn và phản biện xã hội trên cả nước.

  - Mở rộng mạng lưới phát hành, xã hội hóa các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học đăng tải trên Tạp chí.

  - Tăng thêm số kì xuất bản/năm của Tạp chí nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:13
  • Hôm nay: 307
  • Tháng hiện tại: 13809
  • Tổng lượt truy cập: 22548827