BAN THANH TRA

  13/03/2020 09:05 AM


  TRƯỞNG BAN THANH TRA

  ThS. Phạm Văn Nhung

  PHÓ TRƯỞNG BAN THANH TRA

  ThS. Vũ Văn Phong

   

   

  1. Vị trí, chức năng

  Ban Thanh tra là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (sau đây gọi tắt là Học viện II); tham mưu cho Giám đốc về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc chấp hành và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Học viện II đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc Học viện II.

  2. Nhiệm vụ của Ban Thanh tra

  a) Trong quản lý về hoạt động thanh tra

  - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;

  - Thừa ủy quyền của Giám đốc báo cáo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (qua Ban Thanh tra Học viện) về kết quả công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Học viện II;

  - Thừa ủy quyền của Giám đốc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

  b) Trong hoạt động thanh tra

  - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Học viện II theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện II trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

  +  Thanh tra giáo dục - đào tạo: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Học viện II về giáo dục - đào tạo đối với các hệ lớp thuộc phạm vi quản lý của Học viện II tổ chức;

   + Thanh tra hoạt động khoa học: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Học viện II trong hoạt động khoa học đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện II;

   + Thanh tra kinh tế - xã hội: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Học viện trong lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý của Học viện II;

  + Thanh tra công vụ: Thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Học viện II về công tác tổ chức - cán bộ và hoạt động công vụ thuộc phạm vi quản lý của Học viện II;

  + Thanh tra công tác hợp tác quốc tế: Thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Học viện II về hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Học viện II;

  + Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Học viện II giao.

  c) Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Tham mưu giúp Giám đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Học viện II và việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

  • Tổ chức tiếp cán bộ, công chức, viên chức, học viên và công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các nội dung liên quan đến các hoạt động và cán bộ, công chức, viên chức, học viên thuộc phạm vi quản lý của Học viện  II;
  • Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết các khiếu nại về quyết định kỷ luật, quyết định liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, học viên thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Học viện II;
  • Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết các nội dung tố cáo việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp của học viên, cán bộ, công chức, viên chức; việc cấp văn bằng, chứng chỉ sai quy định; các hành vi vi phạm pháp luật khác của cán bộ, công chức, viên chức, học viên thuộc phạm vi quản lý Học viện II.

  d) Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng của đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện II

  - Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, học viên thuộc phạm vi quản lý Học viện II;

  - Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Học viện II;

  - Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Học viện II và cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Học viện II;

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát các văn bản quy định về hoạt động của Học viện II, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để đảm bảo thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Học viện II;

  - Hợp tác với các cơ quan, tổ chức ngoài Học viện II trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

  e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất theo quyết định của Giám đốc.

  f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao cho.

  3. Những thành tựu đã đạt được

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2000;

  - Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” nhiều năm liền từ năm 2004 đến 2016;

  - Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017;

  - Danh hiệu “Tập thể Công đoàn xuất sắc” từ năm 2014-2017./.

                         

   

                     

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 131
  • Tháng hiện tại: 15778
  • Tổng lượt truy cập: 1