Giới thiệu về Ban Thanh tra

  07/07/2017 12:00 AM


  THÔNG TIN PHÒNG THANH TRA

   

  1.    Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
  * Chức năng:
  Phòng Thanh tra là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện II; tham mưu cho Giám đốc về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc chấp hành và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Học viện II đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lí của Giám đốc Học viện II.
  * Nhiệm vụ:
  - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lí của Học viện Chính trị khu vực II (thanh tra Giáo dục - Đào tạo; thanh tra hoạt động khoa học; thanh tra kinh tế - xã hội)
  - Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  - Thanh tra việc thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng của các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lí của Học viện Chính trị khu vực II;
  - Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II;
  - Thường trực công tác tiếp dân;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II giao.
  2.    Khái quát các giai đoạn xây dựng và phát triển của đơn vị
  Phòng Thanh tra được thành lập năm 2000 với 3 thành viên. Qua các thời kì hoạt động và phát triển, hiện nay phòng Thanh tra hoạt động với 4 thành viên. Từ năm 2000 đến nay, phòng Thanh tra đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình để góp phần giúp Giám đốc trong việc quản lí và hoạt động của Học viện II.
  3. Lãnh đạo đơn vị
  ThS. Phạm Văn Nhung - Trưởng Phòng
  CN. Mai Sĩ Du - Phó Trưởng phòng
  4. Thành tích và khen thưởng của đơn vị
  Năm 2011: Đạt Giải III cuộc thi xây dựng Đề án quy chế thi đua dành cho khối hậu cần Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II.
  Phòng Thanh tra đạt danh hiệu “Đơn vị lao động tiên tiến” 5 năm liền (từ năm 2011 dến 2016)
  5. Địa chỉ liên hệ
  -    Phòng: 406
  -    Số điện thoại cố định: 3.8966355 hoặc 3.8966356, số nội bộ: 406
  -    Địa chỉ mail: phong_tt@hcma2.edu.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:12
  • Hôm nay: 1329
  • Tháng hiện tại: 27885
  • Tổng lượt truy cập: 22690784