Giới thiệu về Ban Kế hoạch - Tài chính

  07/06/2019 11:19 AM


  PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

  ThS. Vũ Thị Thụy

   

  1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị:

  Ban Kế hoạch - Tài chính (tiền thân là Phòng Tài vụ) được thành lập từ năm 1949 cùng với sự ra đời của Trường Đảng Miền Nam - nay là Học viện Chính trị khu vực II.

  Cơ cấu tổ chức:

  - Số lượng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 08 người (trong đó: có 01 P. Trưởng Ban quản lý điều hành, 06 kế toán, 01 thủ quỹ).

  Trình độ: Thạc sĩ: 03, đại học: 05.

  - Chi bộ Ban Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II có 08 đảng viên (trong đó có 01 đ/c Phó Giám đốc phụ trách mảng Hành chính - hậu cần sinh hoạt chung).

  - Công đoàn bộ phận Ban Kế hoạch -  Tài chính trực thuộc Công đoàn cơ sở Học viện Chính trị khu vực II có 09 công đoàn viên.

  2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

  2.1. Chức năng

  Tham mưu cho Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) trong công tác kế hoạch tài chính, công tác kế toán, quản lý tài sản công nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản của học viện II.

  2.2. Nhiệm vụ

  a. Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách

  - Xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, phương án tự chủ tài chính.

  - Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thự chiện kế hoạch tài chính trong năm của các đơn vị theo từng hoạt động cụ thể.

  - Xây dựng, chỉnh sửa và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác của Học viện II đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

  - Đề xuất các phương án để tăng nguồn thu sự nghiệp trình Giám đốc Học viện II phê duyệt và quyết định.

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, thẩm định, quản lý hoạt động mua sắm trang thiết bị đầu tư thuộc các dự án do Học viện II quản lý.

  b. Quản lý tài chính, kế toán

  - Quản lý và sử dụng thống nhất ngân sách của Học viện II, báo cáo quyết toán tài chính hàng năm và báo cáo tổng kết công tác tài chính, báo cáo thuế, …. theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  - Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, thực hiện tốt việc bảo quản, lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán;

  - Hướng dẫn, thẩm định và kiểm tra giám sát các đơn vị lập dự trù, kế hoạch thu, chi ngân sách và thực hiện kế hoạch theo đúng quy định.

  - Tham gia xây dựng các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên kết đào tạo để tham mưu các điều khoản liên quan đến tài chính và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng

  - Phối hợp với văn phòng tiến hành kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  - Hướng dẫn nghiệp vụ về thanh, quyết toán các khoản thu, chi. Đôn đốc việc giải ngân các nguồn kinh phí của Học viện II theo đúng chế độ và pháp luật hiện hành.

  - Thực hiện tốt các nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên như: Chi trả lương, thưởng, trợ cấp học viên;

  - Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ và tự kiểm tra tài chính hàng năm theo đúng quy định

  c. Công tác khác

  - Tham gia vào các ban quản lý, đề án, chương trình, ….theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện II

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện II phân công.

  2. Các giai đoạn xây dựng và phát triển

  Ban Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Ban Giám đốc Học viện II thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện II trong công tác kế hoạch  tài chính, công tác kế toán, quản lý tài sản công nhằm quản lý, được thành lập năm 1949, tiền thân là phòng Tài vụ của các Trường Đảng: từ năm 1949 - 1954 là Trường Đảng miền Nam (Trường Trường Chinh); từ 1954 - 1975 là Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam; từ 1976 - 1990 là Trường Nguyễn Ái Quốc VII, Trường Nguyễn Ái Quốc VIII, Trường Nguyễn Ái Quốc IX, Trường Tuyên huấn Trung ương III, Trường Tuyên huấn Trung ương II (được hợp nhất từ 2 trường: Trường Nguyễn Ái Quốc IX và Trường Tuyên huấn Trung ương III năm 1982) và Trường Tổ chức Kiểm tra Trung ương II. Năm 1990, hợp nhất các Trường Nguyễn Ái Quốc VII, Nguyễn Ái Quốc II, Tuyên huấn Trung ương II và Trường Tổ chức Kiểm tra Trung ương II thành Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II.

  Năm 2009  đổi tên thành Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Học viện Chính trị khu vực II. Ngày 28/12/2018 được đổi tên thành Ban Kế hoạch - Tài chính, Học viện Chính trị khu vực II.

  Lãnh đạo đơn vị  

  + ThS.  Vũ Thị Thụy -  Phó trưởng phòng quản lý điều hành, kiêm kế toán trưởng.

  Các thành tích và khen thưởng:

  1. Danh hiệu thi đua:

  Năm

  Danh hiệu thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2011-2012

  Tập thể Lao động xuất sắc

  Quyết định số  2397/QĐ-HVCTQG, ngày 02/8/2012 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  2012-2013

  Tập thể Lao động xuất sắc

  QĐ số 2775/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 29/7/2013 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  2013-2014

  Tập thể Lao động xuất sắc

  QĐ số 3165/QĐ-HVCTQG, ngày 18/7/2014 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2014-2015

  Tập thể lao động xuất sắc

  QĐ số 2721/QĐ-HVCTQG, ngày 21/7/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2015-2016

  Tập thể lao động xuất sắc

  QĐ số 3144/QĐ-HVCTQG, ngày 18/7/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2017 

   Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp bộ

   Quyết định số 197/QĐ-HVCTQG ngày 09/1/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh và Quyết định số 362/QĐ-HVCTQG ngày 17/01/2018

  2018

  Tập thể lao động xuất sắc

  Quyết định số 1435/QĐ-HVCTKVII ngày 14/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

         

  2. Hình thức khen thưởng:

  Năm

  Hình thc khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

  2012-2013

  Bằng khen

  Quyết định số 2809/QĐ- HVCT-HCQG HCM, ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh vì đã có thành tích 2 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm học 2011-2012 và 2012-2013

  2014-2015

  Bằng khen

  Quyết định số 5131/QĐ- HVCTQG HCM, ngày 25/11/2015 của Giám đốc Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học 2013-2014 và 2014-2015

   2018

  Bằng khen 

   Quyết định số 2910/QĐ-HVCTQG ngày 15/5/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục 2016-2017

             - Nhiều đồng chí đạt Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp cơ sở, và Bằng  khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

             - Chi bộ, Công đoàn bộ phận Ban Kế hoạch - Tài chính nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, công đoàn bộ phận suất sắc.

                Địa chỉ liên hệ:

        + Phòng 102, 103

        + Số điện thoại: (028) 3896.6355, số nội bộ: 102, 103 

        + Email: phong_khtv@hcma2.edu.vn 

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 479
  • Tháng hiện tại: 17901
  • Tổng lượt truy cập: 22618913