Thông tin về Ban Kế hoạch - Tài chính

  13/07/2017 12:00 AM


  THÔNG TIN VỀ PHÒNG TÀI VỤ


  1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

  a. Chức năng:
  Phòng Kế hoạch - Tài vụ là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện II; có chức năng xây dựng dự toán ngân sách, lập kế họach tài chính ngắn hạn, dài hạn, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư nâng cấp, tăng cường năng lực trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, quản lí và điều hành trong toàn Học viện II.
  b. Nhiệm vụ:
  * Công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách
  - Chủ trì xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước ngắn hạn, dài hạn, phương án tự chủ tài chính, phương án phân bổ ngân sách chi tiết cho từng nhiệm vụ; lập dự toán chi tiết chi ngân sách theo nhóm, mục nguồn kinh phí; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và các phương án tăng nguồn thu sự nghiệp trình Giám đốc phê duyệt và quyết định.
  - Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng danh mục mua sắm tài sản cố định và sửa chữa lớn tài sản cố định; thẩm định, quản lí hoạt động mua sắm trang thiết bị đầu tư thuộc các dự án do Học viện II quản lí.
  * Quản lí tài chính, kế toán
  - Quản lí và sử dụng thống nhất ngân sách của Học viện II; thực hiện chế độ báo cáo tổng kết công tác tài chính, báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo tình hình tăng giảm, khấu hao tài sản cố định, báo cáo thuế... theo quy định hiện hành của Nhà nước.
  - Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và bộ máy kế toán, lưu trữ các văn bản tài chính, chứng từ kế toán theo quy định về chế độ kế toán hiện hành.
  - Hướng dẫn, thẩm định và kiểm tra giám sát các đơn vị lập dự trù, kế hoạch thu, chi ngân sách và thực hiện kế hoạch theo đúng quy định.
  - Tham gia xây dựng các loại hợp đồng kinh tế (mua sắm thiết bị, vật tư, cải tạo sửa chữa công trình kiến trúc, dịch vụ...), hợp đồng liên kết đào tạo để tham mưu cho Giám đốc các điều khoản liên quan đến tài chính và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
  - Định kì, phối hợp với Văn phòng tiến hành kiểm kê tài sản, thanh lí tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.
  - Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh toán, quyết toán các khoản thu, chi ở các đơn vị trong Học viện II. Hướng dẫn và đôn đốc việc giải ngân các nguồn kinh phí của Học viện II theo đúng chế độ và pháp luật hiện hành.
  - Thực hiện thanh toán lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp, thù lao giảng dạy, phục vụ giảng dạy và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức và học viên đúng quy định; tổ chức thực hiện quy định về thuế thu nhập cá nhân và chi trả lương của cán bộ, viên chức qua tài khoản.
  2. Lãnh đạo đơn vị

  - ThS. Vũ Thị Thụy - Phó Trưởng phòng
  3. Thành tích và khen thưởng của đơn vị từ năm 2011 - 2016
  Năm học                               Danh hiệu thi đua
  2011-2012                            Tập thể Lao động xuất sắc
  2012-2013                            Tập thể Lao động xuất sắc
  2012-2013                            Tập thể Lao động xuất sắc
  2013-2014                            Tập thể Lao động xuất sắc
  2014-2015                            Tập thể Lao động xuất sắc
  2015-2016                            Tập thể lao động xuất sắc
  2012-2013                             Bằng khen
  2013-2015                             Bằng khen
  4. Địa chỉ liên hệ
  - Phòng 102, 103
  - Điện thoại: 08.38966355, số nội bộ: 102, 103
  - Địa chỉ email: phong_taivu@hcma2.edu.vn  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:46
  • Hôm nay: 1404
  • Tháng hiện tại: 27960
  • Tổng lượt truy cập: 22690859