Giới thiệu về Phòng CNTT

  13/07/2017 07:00 AM


  THÔNG TIN PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
  • Tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện II quản lí thống nhất các hoạt động công nghệ thông tin theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  • Xây dựng các chương trình, các dự án, đề án công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của Học viện II.
  • Phối hợp với các đơn vị trong Học viện II tổ chức, triển khai các kế hoạch công nghệ thông tin theo đúng quy chế, tiến tới phát triển sâu, rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của học viện.
  • Bảo đảm hệ thống mạng máy tính của Học viện II luôn hoạt động ổn định. Xây dựng và khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung trên mạng máy tính như web nội bộ, dịch vụ mail, các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, …
  • Xây dựng quy trình quản lí các thiết bị, vật tư tin học và thực hiện đúng qui trình từ giao nhận, nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì, nâng cấp, sửa chữa cho đến thanh lí thiết bị.
  • Hỗ trợ kĩ thuật tin học cho các đơn vị trong Học viện II: sửa chữa, cài đặt, nâng cấp thiết bị tin học; tư vấn về xây dựng, trang bị phần mềm; huấn luyện chuyển giao kĩ thuật các thiết bị tin học; hỗ trợ khai thác các phần mềm ứng dụng.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức, quản lí các lớp bổ túc kiến thức tin học, các lớp huấn luyện sử dụng thiết bị tin học, các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ tin học.
  • Thường xuyên cập nhật sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chủ động nắm bắt các thông tin công nghệ tin học tiên tiến nhằm tham mưu cho Ban Giám đốc hoạch định đường lối phát triển công nghệ thông tin trong Học viện II.
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  2. Các giai đoạn xây dựng và phát triển
      - Năm thành lập: Tháng 06/2006
  3. Lãnh đạo đơn vị
      - CN. Tô Quang Dũng - Phó Trưởng Phòng
  4. Thành tích khen thưởng
  Tập thể lao động tiên tiến: 2006 - 2016.
  Tập thể lao động xuất sắc: Năm 2009, 2013
  Giấy khen với thành tích tập thể lao động tiên tiến từ năm 2006 đến 2016.
  Giấy khen với thành tích tập thể lao động xuất sắc năm 2009, 2013
  5. Địa chỉ liên hệ
  - Phòng làm việc: 009, 011
  - Sđt nội bộ: 009 hoặc 011                                                              

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:47
  • Hôm nay: 1402
  • Tháng hiện tại: 27958
  • Tổng lượt truy cập: 22690857