GIỚI THIỆU VỀ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

  13/03/2020 04:44 PM


  1. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  TRƯỞNG KHOA

  TS. NGUYỄN THỊ TRÂM

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  TS. Vũ Trung Kiên

   

  Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II được hình thành từ khoảng giữa năm 1976, trên cơ sở tiếp nối, kế thừa các Khoa Xây dựng Đảng của các Trường Đảng Trung ương khu vực phía Nam.

  Tháng 7 năm 1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập Trường Nguyễn Ái Quốc VII, Nguyễn Ái Quốc VIII, Nguyễn Ái Quốc IX và Trường Tuyên huấn Trung ương III. Trong các khoa, phòng tại các Trường của thời kỳ này, có Khoa Xây dựng Đảng.

  Giai đoạn từ sau năm 1983 đến nay, các Trường Đảng nói trên đã diễn ra nhiều lần giải thể, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên... Song ở thời kỳ nào, các cơ sở đào tạo mới đều có sự hiện diện của Khoa Xây dựng Đảng.

  Ngày 10 tháng 01 năm 2005, Giám đốc Phân viện thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập Tổ bộ môn An ninh Quốc phòng thuộc Khoa Xây dựng Đảng. Năm 2011, Tổ bộ môn An ninh Quốc phòng được chuyển về trực thuộc Ban Quản lý đào tạo, đến tháng 7/2018, Bộ môn An ninh Quốc phòng được sáp nhập về Khoa Xây dựng Đảng.

  Hiện nay, Khoa có 2 bộ môn: Xây dựng Đảng và Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

  2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  Chức năng:

  Giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, An ninh Quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

  Nhiệm vụ:   

  - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Học viện về lý luận, về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng Đảng và An ninh Quốc phòng.

  - Xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn, chỉnh lý các đề cương bài giảng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về môn học Xây dựng Đảng và Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

  - Tham gia nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị; tổng kết thực tiễn lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên một số lĩnh vực về xây dựng Đảng và An ninh Quốc phòng.

  3. THÀNH TỰU CỦA KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

  Hơn 10 năm qua, Khoa đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau đây: đã chủ trì 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, nghiệm thu xếp loại khá; 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (có 3 đề tài trọng điểm), nghiệm thu xếp loại khá; chủ biên 4 tập đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo; xuất bản 4 quyển sách; viết 50 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành; 13 bài viết đăng ở cấp trường. Ngoài ra, các giảng viên của Khoa viết hơn 130 bài tham luận hội thảo khoa học các cấp trong và ngoài nước.

  4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

  Mục tiêu phát triển của Khoa là nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ giảng viên. Cụ thể như sau:

  Về giảng dạy:   

  - Chú trọng nâng cao chất lượng các tập tài liệu tham khảo, tập tài liệu bồi dưỡng các loại lớp; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, theo hướng tích cực, hiện đại, tư vấn, giải quyết tình huống trong thực tế.

  Về nghiên cứu khoa học:

  - Nghiên cứu, vận dụng lý luận về xây dựng Đảng và Quốc phòng - An ninh vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề đã và đang đặt ra ở các địa phương, đơn vị.

  Về phát triển đội ngũ giảng viên:

  - Phấn đấu xây dựng đội ngũ chuyên gia (nghiên cứu sâu) của mỗi chuyên ngành, mỗi lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng (bao gồm lục lượng trong và ngoài Khoa).

  - Chú trọng việc liên kết, phối hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các địa phương, đơn vị; tiếp tục tăng cường số lượng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cả về năng lực chuyên môn và năng lực thực tiễn (100% giảng viên phải qua thực tế ở cơ sở, theo quy định).

  - Phấn đấu đến năm 2025, 50% đội ngũ giảng viên của Khoa có trình độ tiến sĩ; có trình độ ngoại ngữ và tin học theo đúng quy định.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1