GIỚI THIỆU KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

  13/03/2020 04:20 PM


  TRƯỞNG KHOA

  TS. Trần Văn Huấn

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  TS. Bùi Nghĩa

  1. Tên đơn vị: KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

  Tiền thân của Khoa Xã hội học và Phát triển:

  1976 - 1990: Khoa Tâm lý - Giáo dục học;

  1990 - 1996: Khoa Tâm lý - Dân số - Xã hội học;

  1996 - 2006: Khoa Xã hội học - Dân số học;

  2006 - 2014: Khoa Xã hội học - Tâm lý lãnh đạo, quản lý;

  2014 - 2018: Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý.

  2. Ngày, tháng, năm thành lập: 10-10-1976

  3. Chức năng, nhiệm vụ

  3.1. Chức năng

  Giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về xã hội học và phát triển cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo sự phân công của Giám đốc Học viện II; là đơn vị nghiên cứu khoa học về xã hội học; nghiên cứu lý luận Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  3.2. Nhiệm vụ

  3.2.1. Đào tạo, bồi dưỡng

  - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện II về chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực xã hội học và phát triển.

  - Tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, trong qui hoạch và các đối tượng khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để chuẩn hóa chức danh công chức, viên chức theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  - Tham gia đào tạo đại học (văn bằng 2 và hệ 4 năm), sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành liên quan đến xã hội học và phát triển; các học phần Khoa học tổ chức, Nghiệp vụ công tác tổ chức.

  - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chức danh; cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng ủy, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước; bồi dưỡng, cập nhật những vấn đề mới trong quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho chức danh Bí thư huyện ủy và tương đương theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  - Tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý, kiến thức chuyên ngành, cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, mặt trận, văn phòng, nội chính... theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  - Tham gia đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho một số đảng bạn, nước bạn theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  3.2.2. Nghiên cứu khoa học

  - Tham gia nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị - xã hội; tổng kết thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, góp phần phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trong lĩnh vực xã hội học và phát triển.

  - Tham gia nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về xã hội học và phát triển.

  - Phối hợp với các ban, ngành, địa phương nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về lĩnh vực xã hội học và phát triển.

  - Tham mưu cho Giám đốc Học viện II về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về xã hội học và phát triển.

  - Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu xã hội học và phát triển theo quy định và sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  - Quản lý, chăm lo xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của Khoa về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, giảng viên của Khoa theo phân cấp quản lý. Thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật. Quản lý tài chính công và tài sản công theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện II.

  4. Những thành tích đạt được

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  5. Phương hướng phát triển

  - Phấn đấu xây dựng Khoa thành đơn vị mạnh, có uy tín về phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu, giảng dạy Xã hội học nói chung, Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý nói riêng.

  - Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên vững mạnh toàn diện, có năng lực hoạt động chuyên môn đều tay.

  - Biên soạn, xuất bản đề cương bài giảng, tài liệu hướng dẫn học tập môn Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý.

  - Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1